Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Uitbreiding

Added an 'In English' page to this website. Articles in that section are not a direct translation of what is posted on the Dutch language blog. They are 'stand alone' contributions, borrowing from the main Dutch language blog. Contributions will be irregular, and cover various topics. Read the introduction on that page to learn more. 

Zoeken op dit blog

Schuldbewust

'Het is niet mijn schuld!'

 

De brug stond open. Ik had een lekke band. De wekker ging niet af. Het was de sneeuw. Mijn kind is ziek. 'Tom-Tom' stuurde mij de verkeerde kant op. Mijn handtekening staat er niet onder. De lijst met smoesjes is eindeloos. Zelf ben ik van een generatie waarin het verzinnen van uitvluchten niet geheel zonder risico was. Als je smoes werd geaccepteerd ontsnapte je aan straf. Als het werd beoordeeld als een smoes, kreeg je daar óók straf voor, bovenop de straf voor het oorspronkelijke falen. Dat maakte dat je goed moest nadenken voordat je de 'aflulmotor' startte. Of welke keuze je maakte als je vader of moeder, of de leerkracht of politieagent duidelijk maakten dat ze je niet geloofden, en je een herkansing gaven. En de straf voor het oorspronkelijke vergrijp, of de verwijtbare onachtzaamheid, maakte dat je in het vervolg beter anticipeerde, omdat die 'niet voor de poes' was. Je kwam niet weg met even gemakkelijk 'Sorry' zeggen.

 

Rond de jaren zeventig groeide het idee dat straf negatief was, en dat je beter kon belonen. Nou was men in de generatie waar ik het over heb niet tegen belonen. Zeker niet! Maar belonen hoorde bij gedrag, of een prestatie, die boven verwachting was. Binnen de lijntje kleuren was vanzelfsprekend. En als je er onderuit zakte, en dat was verwijtbaar, dan volgde straf, gericht op de persoon, vanuit de autoriteit die daartoe bevoegd was, waarna het boek dicht kon. De schuld was ingelost. Dat hele denken ging dus op de schop. We moesten af van straf, want uiteindelijk was alles 'overmacht', omdat we allemaal 'Goede Bedoelingen' hadden. En 'geniale' mensen in de 'menswetenschappen' kwamen aanzetten met behavioristische experimenten waaruit bleek dat je, statistisch gesproken, en op de korte termijn, betere resultaten had als je mensen beloonde voor het 'meedoen'. Als je ze omkocht, om te voorkomen dat ze zich zouden misdragen. 

 

Degenen die daar grote vraagtekens bij zetten kregen het verwijt dat ze 'autoritaire trekjes' hadden, en 'zuur' waren omdat ze als ouder, of 'leidinggevende' niet meer 'mochten' straffen, terwijl ze als kind wel hadden 'geleden' onder de straffen van hun ouders, leerkrachten en andere autoriteiten. En nu was het hun beurt om te mogen straffen, en werd het afgeschaft! Alsof straffen leuk is. Alsof de verantwoordelijkheid niet een last is die je wel moet kunnen dragen. Maar de perversie was dat de omzetting ervoor zorgde dat mensen die het leuk vinden om 'machtsspelletjes' te spelen juist boven kwamen drijven. In de politiek. In de pedagogiek. In 'management'. En in de consensus-gedreven 'menswetenschappen'. Terwijl de mensen met traditionele inzichten voor de bus werden geduwd, of zelf afhaakten met een 'Bekijk het maar!'. Als je niet het recht hebt om, met open vizier, en conform algemeen erkende normen en waarden die de samenleving dienen te straffen en te belonen, kun je beter bedanken voor de verantwoordelijkheid. Laat degenen die het beter weten het voortouw maar nemen, en dan maar zien waar dat scheepje strandt.

 

Belonen vergt dat je de middelen hebt om dat waar te maken. Maar een systeem dat uitgaat van belonen werkt chantage en corruptie in de hand. Als je normaal gedrag gaat belonen, creëer je een verwachtingspatroon. En als je niet meer aan die verwachtingen kunt voldoen, gaan mensen 'stuiteren'. Ze hadden niet de intentie om zich te misdragen, maar als je hen tekort doet en niet beloont voor het 'meedoen', dan gaan ze op zoek naar wegen om jou als autoriteit pijn te doen. Ze gedragen zich niet zoals het hoort omdat een samenleving anders gedoemd is. Ze gedragen zich omdat het geld oplevert. Ze zijn een slaaf van de staat, zolang de staat het geld heeft om hen te vergoeden voor 'gewenst gedrag'. En de staat bepaalt wat dat is. Dat is fascisme. 

 

En nu is het geld op. De gemeente Amsterdam heeft twee miljard schuld. Omgerekend 20.000 Euro per inwoner. En de rente stijgt. De provincies hebben schulden. De waterschappen. 'Den Haag' heeft onder Kaag kwistig lopen strooien met geld dat er niet was. De EU verzuipt in de schulden. En we verzinnen nog dagelijks meer bestedingsdoelen die kapitalen kosten waarvoor we de eerste cent niet hebben. En die ook nog eens niet renderen, zoals oorlogen, en een weelde aan 'welzijnsprojecten' waar ik in mijn vorige bijdrage over schreef. 

 

U zult zich wellicht nog de aanvaring in de Tweede Kamer herinneren tussen Wilders en Rutte, waar Wilders verbolgen uitriep: 'Doe eens normaal man!' Rutte is nu afgelost door Wilders als de leider van de grootste partij, waar Rutte de verpersoonlijking is van het 'moderne leiderschap', het Machiavellistische 'Machtspolitieke' denken, de achterkamertjes, de 'Functies Elders', het 'nudgen', omkopen en manipuleren, wat ironisch genoeg in de wandelgangen nu 'Oude Politiek' is gaan heten. Zo erosiegevoelig is die corrupte benadering. Maar voordat u nu van mij verwacht dat ik Wilders aan u voorstel als de 'Verlosser', moet u even verder lezen. 

 

Hoe een regering waarin de PVV de grootste is uitpakt voor Nederland kunnen we niet weten. Maar nu al is volkomen helder dat de grote schare kiezers die verslaafd zijn aan geld van de overheid zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. En dat is begrijpelijk. We hebben het over mensen die niet voor zichzelf hebben leren denken, of voor 'eigen rekening' keuzes hebben leren maken. Voor hen is het enorm bedreigend als hun 'rechten' worden weggenomen, en er 'plichten' voor in de plaats komen. Als je niet langer aanspraak kunt maken op subsidie als je je normaal gedraagt, omdat normaal gedragen vanzelfsprekend is. Echter……………

 

Binnen dat traditionele raamwerk waar ik in de inleiding een korte schets van maakte was wel degelijk ook sprake van verschillen van inzicht tussen mensen met de autoriteit om te straffen, en uiteenlopende vaardigheden als het er om ging leiding te geven, op te voeden, en invulling te geven aan de toebedeelde verantwoordelijkheid. De overheid stond op afstand, en had taken gedelegeerd aan mensen die geacht werden beter te weten wat nodig was, omdat ze alle betrokkenen kenden, en direct geconfronteerd werden met de consequenties als ze een situatie verkeerd in zouden schatten. Een verlangen naar restauratie van een maatschappelijk model dat in praktische zin dood en begraven is, dat niet afkerig staat tegenover straf, en gedelegeerde verantwoordelijkheid, kan verschrikkelijk uit de klauw gieren, en de weg vrijmaken voor uitgesproken autoritaire oplossingen, waarbij mensen die zelf niet geleerd hebben middels straf, en dat smoesjes consequenties hebben, ermee aan de haal gaan, en geen idee hebben wat ze aanrichten. En dat in een omgeving waarin het geld op is. 

 

Wat mij hoop geeft, is dat de leidende politici van de PVV, NSC en BBB, die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen, zich verhoudingsgewijs mild uitlaten over mensen die hun bloed wel kunnen drinken, en elk machtsmiddel uit de kast trekken om te voorkomen dat zij het voortouw nemen, tot aan persoonlijke bedreigingen aan toe. Maar hun achterban heeft ook een eigen verantwoordelijkheid, en moet zich niet uit laten lokken, of de huid van de beer al verkopen terwijl hij nog ronddwaalt in het 'Grote Enge Bos' van de op machtsdenken gestoelde overheidsorganisaties, vol met mijnen en valkuilen. De klus is nog lang niet geklaard. Hij is amper begonnen. En ook Wilders, Omtzigt en van der Plas kunnen geen ijzer met handen breken. Ze hebben de hulp van elke fatsoenlijke Nederlander hard nodig, met inbegrip van elke Nederlander met een 'migratie-achtergrond', zoals dat dan heet. Waarvan velen op Wilders hebben gestemd, omdat ze 'sociaal conservatief' zijn, en weinig moeten hebben van alle ruimhartig gesubsidieerde 'fratsen' waar we de afgelopen jaren onder Rutte op getrakteerd zijn. 

 

Sun Tzu wordt vaak aangehaald als de wijsgeer die zijn publiek voorhield: 'Keep your friends close, but your enemies even closer'. Als een directe quote niet te herleiden tot één van zijn geschriften, maar wel als een gedachte. Het is een waarschuwing tegen polarisatie, demonisering en machtspolitiek. Mensen die jou naar het leven staan moet je buiten de deur houden, en er bij gelegenheid zonder scrupules korte metten mee maken, bij voorkeur zonder zelf fysiek geweld te gebruiken als dat ook maar enigszins te vermijden is. Er zijn signalen dat de drie lijsttrekkers van de partijen die bereid zijn een regering te vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag dat begrepen hebben. Wilders roept de beide andere partijen op om haast te maken, en na het afhaken van machtspartij VVD stuurt hij dus aan op een minderheidskabinet met gedoogsteun. Een verstandige keus, maar delen van de achterban zullen verwachtingen hebben die al voor de verkiezingen onrealistisch waren, want strijdig met de grondwet, en algemeen geaccepteerde fatsoensregels, wat deze keer niet de schuld was van Wilders, omdat hij de opzettelijk polariserende slogans die verwachtingen in het leven roepen, of ondersteunen, deze keer achterwege liet. Mocht Wilders zich ontpoppen tot een wolf in schaapskleren, dan rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van degenen die op hem hebben gestemd, of middels hun stem een regering met de PVV mogelijk hebben gemaakt, om daar een halt aan toe te roepen. Die angst lijkt mij op dit moment echter ongegrond, en daar heb ik goede argumenten voor. Maar de sfeer is er op dit moment niet naar om op basis van argumenten de dialoog te zoeken, dus koester uw vrienden, maar vergeet niet om ook voor de mensen die u lukraak beschuldigen te zorgen. Het is hun schuld niet dat ze verslaafd zijn aan 'gratis geld' en 'BullShit'-baantjes.

Wellevend

Welvaart kun je uitrekenen, maar met welzijn lukt dat niet.

 

Daarmee doel ik bij welvaart op de waarde van goederen, in het vrije economische verkeer, vastgelegd in een universeel erkende eenheid, zoals goud. In praktische zin is het getal dat je dan krijgt slechts van waarde om te vergelijken, maar heeft het geen betrekking op ons welzijn als individu, of het welzijn van de samenleving als geheel. Welzijn is een perceptie, en alleen al daarom ongeschikt om er keuzes omtrent beleid op te baseren. 

 

Onze individuele, en collectieve welvaart, is dan een optelsom van alle goederen die wij in eigendom hebben, minus onze schulden en verplichtingen. Wat in het gangbare economische jargon het 'vrij besteedbare inkomen' heet. De creatie van meer welvaart vergt de productie van meer goederen met een waarde in het economische verkeer, of het verminderen van de schulden en verplichtingen. Of een combinatie daarvan. In de praktijk is de waarde van goederen gekoppeld aan een complex van andere goederen en diensten die simpelweg nodig zijn om de waarde van een product tot zijn recht te laten komen. Uw auto heeft, in het vrije economische verkeer, een zekere waarde, maar alleen als u toegang heeft tot de brandstof die de auto nodig heeft om in beweging te komen, er wegen zijn die u kunt gebruiken om u over te verplaatsen, u in de buurt van uw woning kunt parkeren, en er faciliteiten zijn die uw auto repareren als er iets stuk is wat u niet zelf kunt herstellen. Uw individuele welvaart, of die van de samenleving als geheel berekenen is dus nog niet zo eenvoudig. 

 

Met welzijn is het simpelweg principieel onmogelijk, omdat hoe wij ons voelen niet alleen een optelsom is van extreem veel ongrijpbare, niet in een universeel inwisselbare standaard vast te leggen impulsen en noties, maar de 'vector' kan zonder vooraankondiging honderdtachtig graden omdraaien, binnen een sferische omgeving, dus ook van onderen of van boven worden beïnvloed. Ooit was het extreme voorbeeld waarmee je dat kon illustreren de 'masochist', die ongelukkig is als hij of zij niet lijdt. In onze huidige samenleving begin ik mij af te vragen of er ook nog mensen zijn die niet masochistisch zijn. De zelf-destructieve tendenzen zijn zo sterk, dat ik de neiging heb om te spreken van een 'Cult'. 

 

Hier op dit blog heb ik, vanaf het begin, getracht mijn lezers weg te houden van het idee dat we welvarend genoeg waren, en dat we ons nu moesten concentreren op het welzijn. Elk individu heeft het volste recht om voldaan te zijn, en niet meer welvaart te willen. Je hangt je pet aan de wilgen, en gaat met pensioen. Het is genoeg geweest. Wat voorheen 'Links' was, en werd gezien als een 'emancipatiebeweging', was gericht op de materiële kant. Op het welvarender maken van de achterban, door een hogere vergoeding voor de geleverde arbeid, en als collectief die voorwaarden te scheppen die maakten dat de burger ook toegang had tot de brandstof, en de wegen, om het maar even zo uit te drukken. Het individu moest een auto kunnen kopen, en het collectief moest zorgen voor toegang tot brandstof en goede wegen. Welvaart. 

 

Het individu kan voor zichzelf de keuze maken dat hij of zij voor het eigen welzijn helemaal geen auto nodig heeft. Daarin heeft het collectief geen zeggenschap. Het collectief, de overheid, de regering, faciliteert, maar domineert niet. Dat is het klassieke liberalisme, en het denken achter het principe van een vrije markt, goed voor de welvaart van het collectief, maar met individuele verschillen. Gelijke kansen, maar onherroepelijk ongelijke uitkomsten. 

 

In extreme situaties kan het individuele welzijn teveel schade toebrengen aan het welzijn van anderen, wat om een resolutie vraagt in de vorm van beperkende wetgeving. Het is heel belangrijk dat goed wordt nagedacht over zulke maatregelen die de burger van zijn of haar vrijheid beroven, en afsluiten van welzijn zoals hij of zij dat beleeft. Maar de naïeve 'Rousseau-adepten' die prediken dat de mens van nature 'goed' is, en dat beperkingen in de jonge jaren de oorzaak zijn van alles wat er verkeerd is in de samenleving, in hun ogen, is eeuwen geleden al naar het rijk der fabelen verwezen. Sterker nog, het verdient aanbeveling zo vroeg mogelijk te beginnen met gericht corrigeren, op basis van 'in beton gegoten' principes. Wat per individu vraagt om andere interventies door verschillen in aanleg. 

 

'Rousseau-adepten' draaien het om. Die gaan universele interventies en manipulatieve technieken verzinnen op hun studeerkamer, en na het bereiken van consensus binnen hun 'peer-group' rollen ze die goedgekeurde, 'wetenschappelijke' methoden uit om ongewenst gedrag te corrigeren, en dan maar zien wat er van komt. Sterker nog, ze accepteren het resultaat vervolgens als 'normaal gedrag', ook als het een forse toename van geweld, diefstal, liegen en misbruik oplevert, met oproepen om 'tolerant' te zijn, en 'solidair'. Pas als ze zelf aan het mes worden geregen, in het gezicht worden gespuugd, met een bierflesje op hun hoofd worden geslagen, en hun elektrische fiets wordt gestolen terwijl de verzekering niet thuis geeft, omdat het te vaak gebeurt, en ze beseffen dat het vaccin dat ze kregen inderdaad een sluipmoordenaar is, terwijl hun kind in de 'opvang' onzedelijk wordt betast door pedoseksuelen die van hun dochter graag een jongen zouden maken, of van hun zoon graag een meisje, schrikken ze wakker uit hun coma, en beginnen dan wild om zich heen te slaan. Ineens is iedereen verdacht, en schuldig zonder vorm van proces, en is 'Big Brother' nog te mild. 

 

Als ik dat proces schetste in het verleden, met een pleidooi om 'sociaal conservatief' te zijn, maar open te staan voor technologische vernieuwing, met een overheid op afstand, werd mij voorgehouden dat ik geen vertrouwen had in de mens. En dat het allemaal wel goed kwam. Zonder enige twijfel waren dat in meerderheid mensen vol met 'Goede Bedoelingen', maar achter hen zag ik mensen die exact datgene zagen wat ik zag, maar geen aanstalten maakten om te helpen ontsporingen te voorkomen. Een enkeling vanuit 'cultuurpessimisme', vanuit de overtuiging dat het domweg geen zin had, en het zonde was van de tijd en de energie. Maar ook cynische types die het 'galgengebroed', het 'plebs', het 'domme volk', het 'kanonnenvoer' graag nog wat meer touw geven om zichzelf op te hangen. De leiders van de 'Cult'. Zuivere sadisten, deels. Sociopathologische machtswellustelingen, ogenschijnlijk uw en mijn 'Best Friend Forever', tot het moment komt om ons richting de loopgraven te dirigeren, genietend van de 'Warporn' die dat oplevert. Als fenomeen voortreffelijk beschreven in de roman 'Minder dan Niks', en de andere boeken van Brett Easton Ellis. En tot slot die leiders die menen dat we met teveel zijn, en dat het hun taak is om het klimaat en de aarde te redden, en prima als we elkaar uitmoorden. Ze willen ons best helpen. 

Onbegrip

Begrijpen we het zelf nog wel?

 

'Oude Politiek' verwijst naar 'Machtsspelletjes', 'Achterkamertjes', 'Functie Elders', en tal van 'Oneigenlijke' keuzes die geen recht doen aan wat de kiezer is beloofd, zonder noodzaak. Het is noodzakelijk om water bij de wijn te doen in onderhandelingen, waarbij een 'uitruil' plaatsvindt tussen belangen van de ene groepering, en die van de andere. Of partijen besluiten niets te doen. Dan hebben we het over een compromis, of de conclusie dat zekere punten minder belangrijk zijn. Op het moment dat iemand tracht de ander te belazeren, en ogenschijnlijk bereid te zijn tot een compromis, maar ondertussen de volle winst binnen probeert te halen, hebben we het over 'Machtsspelletjes'. 

 

Wat bezielt de VVD om zonder verdere discussie uit te sluiten dat die partij toe zou kunnen treden tot een regering waarin de PVV de grootste partij is? De enige reden die ik kan bedenken is dat Rutte in dat geval kan fluiten naar zijn droombaan als Secretaris Generaal van de NAVO. Als de partij waar hij zo lang leiding aan heeft gegeven toestaat dat er in Nederland een vriend van Orban, die bewondering heeft voor het leiderschap van Poetin, de regie overneemt, kan Rutte fietsen gaan stelen op het Damrak. Daarmee is de VVD privé-bezit geworden van één man die is uitgegroeid tot monument voor de 'Oude Politiek'. Omdat Yesilgöz het u en mij, noch haar partijgenoten zo 'recht voor zijn raap' uit zal leggen, want daar komt ze nooit mee weg, is deze lezing een 'Complot Theorie', tot het moment aanbreekt waarop iemand, ergens in de toekomst, dit zal bevestigen. Als een 'Slimme Zet', of uit verbittering omdat het ertoe leidde dat de VVD nog veel meer 'zetels' verloor. 

 

Dat laatste kan bij de volgende verkiezingen, of omdat nu gekozen kamerleden zich afsplitsen en overstappen, als ze zich verraden voelen. Waar meer dan tachtig procent van de VVD-stemmers een voorkeur heeft voor regeren met de PVV, NSC en BBB, staat er behoorlijk wat druk op die keuze van Yesilgöz. Mensen die menen haar op 'Twitter' of elders persoonlijk de wind van voren te moeten geven, waarbij er een enkele keer behoorlijk onsmakelijke dingen worden geroepen, zijn dan eerder haar redding. Dus niet doen als u ander beleid wilt, dan is de kans groter dat ze in haar eigen zwaard valt. 

 

Iets dergelijks waar groepen nu de straat opgaan om te demonstreren tegen de democratie. Op Twitter maakten mensen een vergelijking met de situatie na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar die vergelijking gaat niet op. Daar meenden Amerikanen die op Trump hadden gestemd, niet zonder grond, naar nu wel duidelijk is, dat ze bestolen waren door grootschalige stembusfraude, en achterbakse beïnvloeding. Daar is in dit geval geen sprake van. Niemand ontkent dat de PVV daadwerkelijk zevenendertig zetels heeft gehaald, en dat de verkiezingen correct zijn verlopen. Dit wat we in Nederland zien, nu, is meer 'Maidan'. De voorbode van een staatsgreep, een 'Color Revolution', waarna onwelgevallige groepen en individuele politici worden buitengesloten, en na het afzetten van de regering en het parlement, en introductie van een junta die door iemand als mevrouw Nuland van het Amerikaanse 'state department' is samengesteld, 'verkiezingen' worden georganiseerd waarbij u mag kiezen tussen 'Kaag' of 'Timmermans'. Verkocht als een noodzakelijke interventie om de 'democratie' te redden. 

Graven

Als je in een diep zwart gat zit, kun je beter stoppen met graven.

 

In de media, en in de onbetaalbaar gemaakte 'Stedelijke Gebieden', in het bijzonder in de rijkere segmenten van de 'Randstad', waar ik zelf ook woon, is men in 'shock' door de enorme winst van de PVV. Ik hoorde Welmoed Sijtsma vertwijfeld aan een Brabantse collega vragen hoe dat nou moest als de partij van Wilders ervoor zou zorgen dat arbeidskrachten uit het buitenland geen toegang meer zouden krijgen tot ons land. Moesten er dan bedrijven sluiten? 

 

Demonstraties tegen de verkiezingen. Hoe gaat dat werken? In de Verenigde Staten gingen ook mensen de straat op nadat Biden werd uitgeroepen tot de winnaar van de verkiezingen, maar daar meende men dat er op grote schaal was gefraudeerd. Dat is hier niet het geval. Men beseft wel dat de uitslag juist is, maar men accepteert de PVV en 'Forum' niet, noch enige partij die bereid is met hen samen te werken. In die kringen is men er op gebrand om dat deel van de samenleving uit te sluiten. Met als argument dat die partijen mensen uitsluiten……….

 

Denk nou even na. Stop met graven. Daarbuiten schijnt de zon. Die de aarde verwarmt, en zorgt dat leven op onze mooie blauwe planeet mogelijk is. Leg je telefoon en je joint even opzij, zet de televisie uit, en focus op wat gewone mensen zeggen. Niet als je hen een microfoon onder de neus duwt, of uitnodigt om deel te nemen in een debiel spelletjesprogramma, want dan zijn ze niet zichzelf. En probeer te ontdekken waar die gewone man, die gewone vrouw, zichzelf is, en niet anderen napraat om geen problemen te krijgen, of het risico te lopen om voor 'dom' te worden versleten, omdat wat zij willen 'niet kan'. Want dat hebben 'experts' al vastgesteld. 

 

Die Brabantse collega van Welmoed stelde dat veel van wat Wilders de kiezers heeft belooft helemaal niet kan, omdat ons land gebonden is aan internationale afspraken, akkoorden en regels. Maar dan heeft ze het niet goed begrepen waar Wilders, en de mensen die op hem hebben gestemd, naartoe willen. Die willen de controle over Nederland, en hun eigen leven terug. En als het nodig is om te breken met 'partners', meer in het bijzonder oncontroleerbare, door 'experts' bestuurde instellingen, zal de kiezer die op de PVV heeft gestemd er geen traan om laten als het tot een breuk komt. Zeker niet als de consequentie is dat we welvaart in ons land stijgt, en de klassieke opvatting van rechtvaardigheid, zonder gedogen, 'positief' discrimineren, of voorrechten voor geselecteerde groepen, terugkeert. Grootste probleem op weg naar die bevrijding is de grote groep juristen die een dik belegde boterham overhouden aan het in stand houden van dat ondoordringbare oerwoud aan afspraken, akkoorden en regels. Dus wie komt er dan op 'Justitie'? Vind daar maar eens iemand voor die bereid is de vakbroeders en -zusters te trotseren om het landsbelang te dienen. 

 

Anders dan 'men' denkt in de kringen van 'experts', stemmen tal van Nederlanders met een 'migratie-achtergrond' op Wilders, en bij de recente 'scholierenverkiezingen' kwamen de PVV en 'Forum' als grootste uit de bus. Stop dan even met graven, en verdiep je in wat al die mensen bezielt. 'Proteststem'? Tegen wat, of tegen wie? Als je daarnaar vraagt, krijg je veelal anekdotes vol 'Klein Leed', of diepe trauma's als gevolg van ontslag, beslaglegging, ziekte en onrecht. De domme reflex van activisten en politici is dan dat ze gaan roepen: 'We've got your back!', om vervolgens aan te komen met een pleister op de wonde. Maar dat is niet wat mensen door de bank genomen willen. Ze willen dat de dingen die hen dat trauma bezorgen niet mogelijk zijn, en dat ze de ruimte krijgen om te leven zoals ze willen leven, op eigen kracht. Mooi als er een vangnet is voor als het compleet uit de klauw giert, maar dat moet er zijn voor noodgevallen, en niet voor dagelijks gebruik. Je moet niet gedwongen worden om te leven op de kosten van anderen. 

 

Daar denkt men bij de partijen die de afgelopen jaren de politiek hebben beheerst heel anders over. Concreet betekent het dat er bij PVV-stemmers geen bereidheid (meer) is om het niet-productieve deel van de samenleving te subsidiëren. Boeren, vissers, ondernemers, arbeiders in de industrie, het transport en de handel willen niet langer als 'pinautomaat' gebruikt worden. Als Welmoed Sijtsma en haar Brabantse collega bij de media hun gesubsidieerde, en rijkelijk betaalde baan als 'kletskous' kwijtraken, omdat de nieuwe regering stopt met het plunderen van de productieve sectoren 'vanwege het Klimaat', of 'het Milieu', vinden die kiezers hen niet zielig, omdat die 'Leuterfabriek' hen de afgelopen jaren het vel over de oren heeft getrokken, en heeft weggezet als een bedreiging, met de opdracht om hun bedrijf te verkopen aan de overheid, of om zich om te laten scholen. 

 

Als een nieuwe regering snijdt in de uitgaven voor 'Klimaat', 'Europese Expansie', 'Immigratie' en 'Oorlog', terwijl we de betaalbare energie terugkrijgen wanneer we stoppen met die nutteloze sancties tegen Rusland en Venezuela, en de prijzen gaan dalen door het opheffen van sancties tegen tal van andere landen, terwijl ASML, en andere Nederlandse producenten weer gewoon mogen leveren aan wie hun producten af willen nemen, als ze maar betalen, raken velen hun 'baan' kwijt in sectoren die niets produceren. Een bloedbad bij 'adviesgroepen', 'thinktanks', de 'media', met inbegrip van alle organisaties in het lobbycircuit, de reclame en 'voorlichting', levend van 'handouts' van de overheid. Maar genoeg werk in de productieve sector, dus handen uit de mouwen, en aan het werk, vlerk. In het onderwijs zal de aandacht terugkeren voor onderwijs waar je iets aan hebt in je productieve beroep later, en verdwijnt het onderwijs als voorportaal voor een loopbaan als 'consensus-fabrikant' met een 'wetenschappelijke graad', en een hoog inkomen, uit gemeenschapsgeld, terwijl de bijl gezet zal worden in de administratie en surveillance ten bate van de manipulatie van het volk om gehoorzame burgers van hen te maken, die niet *hoeven* te begrijpen waarom, als ze maar doen wat er van hen wordt geëist. Voor jezelf leren denken wordt dan weer de norm.

 

In de zorg gaat het dan weer over zorg, en niet over de implementatie van dwangmaatregelen die door Bill Gates' 'World Health Organization' zijn bedacht, ter meerdere eer en glorie van de 'Bottom Line' van de rijkste man op aarde, en zijn entourage van cynische machtswellustelingen die menen dat de strijd tegen de 'overbevolking' vereist dat ze het 'slim' aanpakken. 

 

Toegegeven, ik laat mij enigszins gaan, en daarbij veronachtzaam ik zekere 'trekjes' onder ontevreden mensen die op Wilders hebben gestemd in de hoop dat er middels razzia's mensen 'met een kleurtje' worden opgepakt, en op de trein worden gezet. Dat soort 'radicale elementen' horen niet thuis in onze samenleving, maar ze zijn er, en waar Wilders in het verleden de indruk wekte daar niet vies van te zijn, ondergroef hij zijn kansen op electoraal succes. Of Wilders milder is geworden met het klimmen van de jaren, of door ervaringen met mensen die hij in het verleden als groep verdoemde, of door te kijken naar succesvolle leiders elders, en van hen te leren, of dat het cynisch opportunisme is, dat maakt in praktische zin niet veel uit, waar hij Nederland niet als een dictator kan besturen. Noch wekt hij de indruk dat hij daar open voor staat. 'Autoritair'? Ja. Zoals hij zijn eigen partij leidt, en er geen kippenhok van maakt dat hem om een boodschap kan sturen. Maar zeker waar hij de ambitie niet heeft om zich tot in detail met ons leven te bemoeien, en bestaande bemoeizucht eerder af wil bouwen, zie ik zelf doortastend leiderschap niet als een bedreiging. 

 

Overal waar mensen met een gesubsidieerde baan of agenda het productieve deel van de samenleving in de weg zitten valt te verwachten dat een regering die gedomineerd wordt door de PVV spanningen op zal roepen. Als de partijen die de afgelopen jaren gericht waren op wat 'Brussel' (EC en NAVO), 'Davos' (WEF), en de WHO van ons wilden waren gestopt met graven toen de gepeperde rekeningen op de mat begonnen te vallen, we de ene na de andere oorlog verloren, en de economie slagzij begon te maken, was er nu geen crisissfeer geweest, met groepen binnen de samenleving die lijnrecht tegenover elkaar staan. Uitsluiten, 'Regime Change', sancties en oorlogen hebben consequenties. Graaf geen gaten, maar verhoog de dijken als je bang bent voor hoog water. Maar zorg dat je bereikbaar blijft via havens en door de lucht. 

Schaduw

En nu?

 

De kiezer heeft 'gesproken', zegt men dan. En geen enkel 'Peilingsbureau' had zevenendertig zetels voor de PVV voorzien. Of ze hadden het wel voorzien, maar vonden het verstandig om er geen ruchtbaarheid aan te geven. Wie zal het zeggen? De 'Peilingen' gaven aan dat PvdA/GL nog kans maakte op de eindoverwinning, wat zorgde voor een 'aanzuigende werking', maar niet onder de 'zwevende', of strategisch stemmende kiezers. Het was puur kannibalisme, waar 'Linkse' partijen werden leeggezogen om van PvdA/GL de grootste te maken, en de mensen die daarvoor zijn gevallen zitten nu met een geweldige kater. 

 

Eerder schreef ik hier dat 'Peilingsbureaus' gebruikt worden om de kiezer te manipuleren, en dat het peilen van de PVV als (marginaal) de grootste weliswaar een aanzuigende werking had, waar mensen graag bij de winnaars willen horen, maar dat het doel eerder was om 'Linkse' kiezers naar PvdA/GL te trekken, weg van de 'Linkse' splinters en partijen in het midden, met als perspectief dat een grote PVV uiteindelijk niet bij machte zou blijken om een regering te vormen, waarna Timmermans en de zijnen in beeld zouden komen om de agenda van on-democratisch Europa, de WHO, de NAVO en de WEF te redden via een coalitie van 'Verstandige Partijen'. Daarvoor moest de VVD echter wel stand houden, dus bleef die ook zichtbaar als 'wellicht de grootste'. Als dat het idee was, dan is het mislukt.

 

Dat kan niet met een PVV die zo groot is als nu, met partijen als NSC en BBB in de coulissen die ook helemaal klaar zijn met die agenda, zonder dat de 'pleuris' uitbreekt in ons land. Wilders begrijpt dat hij nu geen punt moet maken van zijn 'Minder Marokkanen'-belofte, maar het indammen van de toestroom van 'Verse Nederlanders' uit gebieden die door de NAVO zijn omgewoeld, of waar formele, of informele sancties, om 'BRICS' te pesten, het leven ondragelijk maken, zal op 'Orban-achtige' wijze moeten worden gestopt. Terwijl we terugkeren naar 'afrekenen op gedrag', zonder krediet voor 'minderheden'.

 

Via de media, en de partijen die de inmiddels demissionaire regering vormden, alsmede 'Brussel', en in die Belgische hoofdstad zowel de 'Europese Commissie' als de NAVO, is ons te verstaan gegeven dat Viktor Orban, in zijn land met overweldigende steun herkozen, hét voorbeeld is van een verrader die de pas moet worden afgesneden. Maar wat velen in ons land willen, is dat Nederland zich spiegelt aan de Hongaarse praktijk, stopt met de immigratie van vluchtelingen en gelukszoekers, alsmede de oorlogen waar Europa op leegloopt, in het bijzonder die in het corrupte, inmiddels totaal verwoeste, ondemocratische, door extreem rechtse nationalisten geregeerde Oekraïne. En die kiezers hebben geen moeite met Russisch gas, en Russische olie, of handel met China en andere 'BRICS'-landen, als dat Nederland weer 'lucht' geeft. Dat is een 'typering' van die kiezer, en geen doctrine die binnen de PVV zou leven, waar het ongetwijfeld geen moeite zal kosten om PVV-stemmers te vinden die een bloedhekel hebben aan alles wat Russisch is. Maar dan hebben ze niet goed naar Wilders geluisterd, waar hij nog niet zo heel lang geleden, vóór de oorlog in Oekraïne, op 'RT' hoog opgaf over het leiderschap van Poetin. 

 

Om te regeren heeft de PVV andere partijen nodig, en daar komt mijn eigen strategische stem in beeld, waar de BBB weliswaar maar zeven zetels lijkt te gaan halen in de Tweede Kamer, maar er in de Eerste Kamer, met maar vijfenzeventig zetels, zestien heeft, terwijl die partij landelijk een brug kan slaan naar partijen die Wilders 'eng' vinden. En dan gaat het over de VVD en NSC, in het bijzonder. De VVD heeft fors verloren, en zal zich willen beraden op de vraag hoe die partij weer op kan krabbelen, of zich tenminste staande kan houden. Een niet gering deel van de kiezers die nu op de PVV hebben gestemd zijn teleurgestelde VVD-ers. Maar vlak ook de jonge kiezers niet uit, waar de uitslag van de informele 'scholierenverkiezingen' een grote overwinning te zien gaf voor de PVV en 'Forum'. Dat de jeugd aan 'Links' de voorkeur zou geven is dus een sprookje. En daar heeft men zich ook bij de VVD ernstig op verkeken.

 

Jongeren zijn 'frontlijnsoldaten', die dagelijks te maken hebben met de terreur van andere jongeren die Nederland onveilig, en crimineel maken, op zoek naar het 'snelle geld'. En hoewel ze begrijpen dat een 'schoon' land en zorg voor de planeet belangrijk zijn, zien ze het niet zitten om alle welvaart weg te geven aan Bill Gates en George Soros, verenigd in organisaties die niet democratisch gelegitimeerd zijn, in ruil voor een leeg en doelloos leven in 'Lockdown'. Of om te sterven aan het front in de strijd tegen Russen die hen verder niks misdaan hebben, of aan de 'bijwerkingen' van vaccins die ze niet nodig hebben. 

 

Yeşilgöz feliciteerde in haar van een briefje voorgelezen reactie op de uitslag de PVV, maar zichtbaar niet van harte. De achtergebleven VVD-ers willen veelal niet regeren met de PVV, en het was voor haar makkelijker geweest om die groep te negeren als het verschil met de PVV kleiner was geweest, en de VVD de grootste was gebleven, waardoor de VVD de premier had kunnen leveren, met de PVV als 'junior partner', en NSC als een 'surrogaat CDA'. Maar als de VVD wegloopt van regeringsverantwoordelijkheid, én Wilders slaagt erin om door forse ingrepen in het beleid een eind maken aan de op subsidie draaiende 'Feesttent' van het 'Klimaat', de 'Oorlog', de 'Media', de 'NGO's', en 'Migrantenzorg', terwijl hij, gesteund door de herintroductie van betaalbare energie de Nederlandse economie weer vlot te trekken, dan blijft er van de VVD niks over. En van PvdA/GL ook niet, als die ongemakkelijke smeltkroes van machtsgeile 'Europeanen' en op oorlog beluste misdienaren al niet meteen uiteen valt in de komende maanden. 

 

Waar Wilders in het verleden erg gecharmeerd was van een 'Nexit', om dan verder te gaan als een 'eiland', naar analogie van het Verenigde Koninkrijk, of zich spiegelend aan Zwitserland, bolwerken van het 'Financieel Kapitalisme' bij uitstek, hoop ik dat hij begrijpt dat die invulling van zijn mandaat hem geen krediet op gaat leveren. De strijd tegen 'Europa' als ondemocratische 'Superstaat', en organisaties als de 'WHO', de NAVO en het 'WEF', die nationale regeringen reduceren tot een 'verkooporganisatie', moeten we winnen, maar veel radicale elementen zullen over hun schaduw heen moeten stappen om dat voor elkaar te krijgen. De keuze tussen armoede in een Unipolaire wereld, of armoede in isolatie, omringd door echte of vermeende vijanden, is geen keuze. 'Links' of 'Rechts' maakt niet uit. Mensen, ook die in Nederland, willen profiteren van groeiende welvaart, in vrede leven, in een veilig, fatsoenlijk land, zonder 'Big Brother', of schijntegenstellingen, fictieve bedreigingen, en cynisch misbruik van de macht.

 

Althans, dat is mijn analyse van de verkiezingsuitslag, vertaald naar minder abstracte opdrachten. Uit de schaduw, in het volle licht, en laat maar komen!

Knotsgek

Het zijn knotsgekke tijden.

 

Hier op dit blog vraag ik lezers om er rekening mee te houden dat mensen die onjuiste informatie verspreiden niet liegen, maar fantaseren, omdat ze zich niet voor kunnen stellen dat het anders zou zijn. Of dat ze te goeder trouw handelen, wat uiteindelijk op hetzelfde neerkomt. Ze horen wel wat je zegt, en dat je stellig meent wat je zegt, maar ze kunnen het niet herleiden tot iets dat in hun wereldbeeld past, dus verwerpen ze het. Zelfs als je de bewijzen toont, en als mensen die weten van de hoed en de rand naar buiten treden met correcte informatie. 

 

Ieder van ons loopt '24/7' de kans om op een dwaalspoor te worden gezet, puur omdat we niet kunnen geloven wat zich praktisch voor onze ogen voltrekt. We zijn 'in denial'. Wie na de Tweede Wereldoorlog aan Nederlanders vroeg of ze wisten dat Joden en Roma, die met veewagens werden afgevoerd, op weg waren naar de gaskamer, zal in praktisch alle gevallen te horen hebben gekregen dat men dat niet wist. Na de oorlog werd bekend dat de 'Geallieerden' het, op het hoogste niveau, wel wisten, maar ze hadden er geen ruchtbaarheid aan gegeven. Waarom niet? 

 

De ondergrondse bunkers onder het ziekenhuis in Gaza werden, volgens Ehud Barak, die er vrijelijk over sprak op CNN, aangelegd door de Israëli's zelf, in de tijd dat Israël het nog voor het zeggen had in de 'Gaza-strook'. Geen onbelangrijke kanttekening, lijkt mij. Haaretz schreef dat veel bezoekers van het 'Rave-festival' omkwamen omdat een Israëlische 'Apache' gevechtshelikopter het terrein met raketten bestookte. Op geen enkele wijze relativeert dat de gruwelen van die dag, en het leed dat de nabestaanden is aangedaan, of de wanhopige familie van ontvoerde Israëli's, laat dat volkomen helder zijn. Maar wat gaat er schuil achter onwaarheden, of ontbrekende informatie? 

 

In antwoord op vragen vanuit het Europarlement stuurde de EMA een brief waarin werd gesteld dat de goedkeuring van die instelling voor de experimentele vaccins geen ruimte bood voor massale vaccinatie van de hele bevolking, maar dat alleen kwetsbaren het vaccin konden krijgen, en alleen nadat ze zorgvuldig waren geïnformeerd over de risico's. Bovendien dienden de autoriteiten zorgvuldig alle bijwerkingen in kaart te brengen, en te rapporteren, omdat het een experimenteel vaccin betrof dat niet voldeed aan de normale eisen die aan vaccins gesteld worden. Tevens stelt de EMA dat bekend was dat de vaccins niet vaccineerden, hooguit beschermden tegen een gevaarlijk verloop, en dat wie zich liet inenten het virus nog steeds door kon geven. Terwijl herhaalde vaccinatie de natuurlijke weerstand zou aantasten, en mensen juist kwetsbaarder zou maken. Het roept de vraag op of degenen die in de uiteenlopende landen vervolgens besloten tot massale vaccinatie, en hervaccinatie, met inbegrip van mensen die amper enig risico liepen, zelf wel zorgvuldig waren geïnformeerd, en dus logen en bedrogen, of dat de EMA inmiddels voor zichzelf de conclusie heeft getrokken dat donkere wolken zich boven die keuzes van de autoriteiten beginnen samen te pakken, en zij niet met de 'Zwarte Piet' willen blijven zitten. 

 

Thierry Baudet werd meerdere keren hard op zijn hoofd geslagen met een bierflesje door een jonge man, die ter plekke werd overmeesterd, en aangehouden. Vervolgens bracht de politie naar buiten dat het zou gaan om een minderjarige. Een jongen van vijftien. Waarop een nog niet zo lang geleden wegens contacten met minderjarige jongens uit de Tweede Kamer verwijderde parlementariër van D66, tevens strafrechtadvocaat, 'Twitteraars' tot de orde riep die de verdachte herkenbaar in beeld hadden gebracht op dat medium, omdat het zou gaan over een licht vergrijp (hij meende een vuistslag), de verdachte reeds was aangehouden, en hij minderjarig was. De beelden spreken echter boekdelen, en het was een grove, weloverwogen, levensgevaarlijke aanval met een bierflesje, en inmiddels hebben 'Twitteraars' de identiteit van de dader achterhaald via een door hemzelf geplaatste advertentie waarin hij naar woonruimte op zoek is, en daarin stelt hij achttien te zijn. Wie liegt er, en waarom?

 

Nagenoeg iedereen die de ontwikkelingen in Oekraïne volgt, trekt de conclusie dat Oekraïne het niet alleen niet gaat winnen, maar dat zelfs de hoop op een langdurig uitgesponnen conflict dat nog vele jaren gaat duren, met een onbeweeglijk front, 'wishful thinking' is. Geen gebrek aan geruchten waarin wordt gesteld dat leidende westerse figuren druk uitoefenen op Zelensky om de handdoek in de ring te gooien, en met een witte vlag te zwaaien naar Moskou, om erger te voorkomen. Maar desondanks blijven er 'pratende-' en 'schrijvende' hoofden die onvermoeibaar blijven betogen dat Rusland op het punt staat om te vallen. Is dat gelogen, en weten ze wel dat het onzin is? Of zijn ze gemesmeriseerd door hun eigen propaganda? Of weten ze iets wat al die mensen die schrijven en zeggen dat het over is niet weten? 

 

We zijn allemaal groot geworden met onwaarheden die ons werden verteld, zonder dat we het door hadden. Achteraf kunnen we de keuzes die we maakten op basis van die onjuiste informatie niet terugdraaien. Wie de dood vond omdat we iets niet wisten, of omdat we niet konden geloven dat het waar zou kunnen zijn, waardoor we politici steunden die, uit onze naam, de beslissingen namen die die mensen het leven zouden gaan kosten, kunnen we niet weer tot leven wekken. De schade die werd aangericht kunnen we niet eens herstellen, zelfs als we zouden willen. Maar als regel willen we dat ook niet. Het was niet onze schuld. Wij steunden politici die we vertrouwden, en wellicht werden ook zij verkeerd voorgelicht, door de 'experts'. 

 

Als de onwaarheden groot worden, zes miljoen plus dode Joden en Roma, gruwelijke experimenten op gevangenen, Godsdienswaanzinnige, macabere rituelen, cynische machtspolitiek, of als er een patroon zichtbaar wordt van chronisch liegen, over alles, dan volgt een scheiding. Een radicale omzetting, en we geloven niets meer van degenen die ons bedrogen hebben. Ik zag demissionair minister Hugo de Jonge in het programma van de Dames van 'GoedeMorgenNederland', en ik vroeg mij af of hij nog niet op de hoogte was van die brief van het EMA, die hem feitelijk in staat van beschuldiging stelt. Of is die brief zelf 'fake'? Wie zien we straks terug op de televisie, met een 'Wir haben es nicht gewusst?' Kan het zijn dat ik zelf te lichtgelovig ben? Of wordt het de allerhoogste tijd voor een grote schoonmaak in die Augiasstal? Gaat dat lukken met de Tweede Kamer die we gisteren gekozen hebben?

 

De 'exitpolls' na de verkiezingen van gisteren wijzen op een monsterzege voor de PVV, terwijl het 'Europarlement' instemde met het beperken van het vetorecht van lidstaten op cruciale beleidsonderdelen. Het vinden van een werkbare, stabiele coalitie die recht doet aan de uitslag zal nog een monsterklus worden, waar verschillende partijen al hebben aangegeven Wilders hoe dan ook niet als premier te zullen accepteren, of de PVV als regeringspartij op voorhand uit te sluiten. De coalitie van VVD, PvdA/GL met NSC haalt geen meerderheid, en is ongeloofwaardig. Een 'zakenkabinet' ligt op de loer, maar dat zal een veel te bescheiden opdracht krijgen om de mensen die op de PVV stemden tevreden te houden, als niet-verkozen organisaties als de EC en de WHO op het gebied 'Klimaat', 'Veiligheid', 'Oorlog', 'Immigratie' en 'Zorg'/'Vaccins' het beleid bepalen. 

Schijnrevoluties

'Diefje met verlos'.

 

Oorspronkelijk een bordspel dat werd bedacht door Heiner Semmelroch, en werd uitgebracht door 'Ravensburg' in de jaren zeventig van de vorige eeuw, tegenwoordig een 'Puzzelwoord', maar hier gebruikt in de context van de verkiezingen. En historische ontwikkelingen in het verleden die voor een ware revolutie in het 'denken' zorgden, waardoor 'Links' de idealen van 'Rechts' overnam, en 'Rechts' zich ontfermde over de idealen van 'Links'. Daar ging mijn bijdrage over die ik gisteren alsnog publiceerde op een voor mij ongebruikelijke tijd, halverwege de ochtend. Omdat ik mij gisteravond 'gedwongen' zag iets te schrijven over de tweede aanslag op Baudet in korte tijd, waardoor het voorbereide artikel bleef liggen. 

 

Dat artikel had ik echter nodig als voorzet voor wat ik hier nu met u wil delen, op de dag van de verkiezingen. Erna klinkt het teveel als rancune, en dat is beslist niet de bedoeling. Iedereen in ons land denkt dat politici hen bestelen, ongeacht of iemand zich afficheert als 'Links' of 'Rechts'. Geld dat hen toekomt, of dat besteed zou moeten worden aan doelen die zij waardevol vinden, komt terecht in de zakken van mensen die er geen recht op hebben, in hun ogen. 

 

Waar ik mij over verbaas, is dat idealen van 'Linkse' mensen ten tijde van mijn eigen jonge jaren stuivertje hebben gewisseld met die van 'Rechts', en andersom. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat 'Links' nu staat voor de spreiding van armoede en bezitloosheid, de vernietiging van de 'middenklasse', autoritaire dwang en algehele surveillance, compleet met censuur en volop steun voor oorlogen, wereldwijd? Terwijl 'Rechts' tekeer gaat tegen vuige complotten van illustere miljardairs, verenigd in een 'elite', zinloze oorlogen, torenhoge belastingen en inperking van de individuele vrijheden, en overal opduikende censuur? Met als perverse consequentie dat 'Links' tekeer gaat tegen een 'Rechtse' Poetin in Rusland, die het land, ondanks onze pogingen om het land terug te voeren naar de vernietigende kaalslag ten tijde van Yeltsin en de 'Harvard Boys', en onze grootscheepse diefstal van Russische tegoeden, welvarend heeft gemaakt. En dito voor Xi in China die ook zijn eigen pad kiest. Beide landen op voorspraak van economen als Michael Hudson, allesbehalve een voorstander van het 'Financial Capitalism' waar 'Links' in het westen mee is versmolten, wegens de 'aalmoezen', en de 'service-banenvan (voorlopig nog) vriendelijke miljardairs.

 

Wie de boeken van Elias Canetti, Hannah Arendt, Ayn Rand, George Orwell en Erich Fromm las, waarin gezocht wordt naar een antwoord op de vraag hoe 'totalitaire' stromingen tot leven worden gewekt door in te spelen op 'onderbuikgevoelens' en bedriegelijk gemaskeerde machtsspelletjes, vindt daar aanknopingspunten, maar geen resolutie, geen passend antwoord op de vraag hoe zo'n ontwikkeling voorkomen kan worden. Omdat elke situatie, in elk land, anders is. Waarbij ik nog maar weer eens opmerk dat we, veelal zonder het te beseffen, allemaal 'kleine dictatortjes' zijn die liefst de mensen die het niet met hen eens zijn bij kop en kont zouden pakken, om hen het land uit, of de gevangenis in te smijten. Bij voorkeur 'gelegitimeerd' vanuit de noodzaak om die 'intolerante' (sic) stoorzenders die alleen maar aan zichzelf denken uit de vergelijking te halen. Die neiging bij jezelf opsporen, en uit de vergelijking halen, inplaats van mensen met een andere kijk op mens en maatschappij, is een dagtaak. Waarbij we onder druk fouten maken, die we slechts ontdekken als we in de spiegel durven kijken. 

 

Hier op mijn blog heb ik mij, vanaf de eerste bijdragen, ten doel gesteld om te trachten een hernieuwde poging om het 'fascisme' erdoor te drukken te blokkeren, wat uiteraard geen opdracht is die iemand alleen tot een goed einde kan brengen. En dan heb ik het over een 'Top-Down' organisatiestructuur zonder democratische legitimatie, met een niet-verkozen 'elitaire' leider, of groep leiders, en daaronder een 'corporale' structuur, bijeengehouden middels 'Brood en Spelen', vol van zichzelf, en de minderwaardigheid van tegenstrevers, waardoor expansie van de eigen invloedssfeer verkocht kan worden als het brengen van 'zegeningen', zonder verdere discussie. 

 

Dat 'Messianisme' zit ons (in het westen zeker) in het bloed, en het wreekt zich keer op keer. Het is door decennialange conditionering via de domiante, monotheïstische religie onderdeel geworden van ons collectieve 'DNA'. Waarbij we er bovendien steeds weer in slagen de meest onwaarschijnlijke vertolkers in het zadel te helpen die het pad uit mogen stippelen, en vast mogen leggen wat 'zegeningen' zijn, en wat 'bedreigingen' die te vuur en te zwaard bestreden moeten worden. De kern kan religieus zijn, etnisch, ideologisch, of iets mysterieus, 'Satanistisch', of 'Tolkien-achtige' sprookjes die de massa mobiliseren tegen de 'zonderling', dat is voor de ontwikkeling van het fascistische model verder niet bepalend. In de praktijk is het veelal eerder een mengeling, met frequente 'gehoorzaamheidstests', waarbij het volk amper beseft wat de leider, of leiders bezielt.

 

Na deze campagne-oorlog, waarbij vól op de man/vrouw werd gespeeld, met buitensluiting van partijen waar de media moeite mee hebben, als waren zij het geweten van het volk, en er zelfs rake klappen vielen, terwijl de inhoud hooguit aan bod kwam in de vorm van pakkende 'One-Liners' en 'Eye-Candy' om mensen te verleiden, inplaats van te overtuigen, heeft het niet veel zin om nog eens te benadrukken dat we er zonder ouderwetse, échte, spontane, welgemeende solidariteit (nabuurschap) niet komen. En dat waar twee honden vechten om een been, die cynische machten er mee heen gaan. Maar hier sta ik, ik kan niet anders. En nee, die woorden zijn niet van Luther. Het zijn tijdloze woorden van eenieder die dicht bij zichzelf blijft. Ga in elk geval stemmen!

Reactionair

Als het eenmaal weg is, komt het niet meer terug.

 

Dat geldt voor veel begeerlijke zaken, maar niet voor onkruid, criminaliteit, armoede, oorlog en politici. Zeker als u opgroeide in een tijd waarin mensen het niet breed hadden, bent u bekend met ouders die kinderen de keuze lieten, waarbij ze waarschuwden dat een keuze voor het één betekende dat ze het andere niet konden krijgen. Naarmate de welvaart toenam veranderde dat, behalve in die gezinnen die onderaan bleven bungelen, omdat het gezinsinkomen te wensen overliet. Of omdat de ouders erg zelfzuchtig waren, en dure huizen, grote auto's, boten en exclusieve goederen en diensten ten bate van hun eigen status aanschaften, en de kinderen vergaten, in het bijzonder na een scheiding. Maar er zijn ook verstandige ouders die hun kinderen al vroeg proberen bij te brengen dat keuzes vaak onomkeerbare consequenties hebben, en als de keuze eenmaal gemaakt is weigeren hun kind tegemoet te komen als die spijt heeft van die keuze. In elk geval tot de les geleerd is dat de bomen niet tot in de Hemel groeien.

 

Wat geldt voor de accumulatie van begeerlijke zaken, geldt ook voor het weggooien van iets wat je niet langer gebruikt. Je kunt niet alles bewaren, maar breng het dan naar de 'Kringloop' als het nog wel bruikbaar is. Ook verstandige mensen die goed in de 'slappe was' zitten, maar weten dat je een met hard werken verdiende Euro maar één keer uit kunt geven, waaronder ondergetekende, zie je bij de 'Kringloop', op 'Marktplaats', bij de handelaar in gebruikte auto's, of daaraan verwante zaken die failliete boedels opkopen en de spullen met hoge kortingen aanbieden. Het veel goedkopere model van 'vorig jaar' is vaak zelfs beter dan wat net op de markt is, omdat de 'kinderziektes' eruit zijn gehaald, en je weet wat je eraan hebt. 

 

Generaties die geboren werden met een 'Gouden Lepel' in de mond zijn gewend aan een 'Fatbike', en het laatste model van 'Apple' als telefoon, de nieuwste 'Games', de sportschoenen die nét uit zijn, kleding van een merk dat hun status binnen de groep markeert, en schoolreisjes naar het buitenland. Ze beseffen niet dat onkruid, criminaliteit, armoede (van anderen), oorlog en politici een bedreiging vormen. Een kostenpost die ook hun eigen welvaart bedreigt. Ik realiseer mij dat de toevoeging van 'politici' hier controversieel is, in die zin dat u zelf vast en zeker een lijstje, of lijst hebt van politici die een 'plaag' zijn, terwijl u anderen eerder ziet als de 'verlossers'. Maar weet dan dat uw buurman het eerder andersom ziet. En dat ik 'politici' hier ook heb toegevoegd omdat de praktijk leert dat u niet verlost bent van hen op het moment dat ze afscheid nemen van de politiek, omdat ze dan elders opduiken, waar ze doorgaan met grote schade aanrichten aan uw belang. In de EU, de VN, de NAVO, in besturen van ondernemingen, gesubsidieerde stichtingen, 'ThinkTanks', en tal van andere 'parachute-baantjes' voor destructieve persoonlijkheden. Daarbij blinken 'politici' uit in elkaar uitmaken voor incompetente 'Rotte Vis', dus als ik daar hier bij aansluit zullen ze zelf toch ook wel begrijpen hoe ik dat bedoel?

 

Ben ik te streng? Ja, want er zijn beslist politici die knokken voor het landsbelang, en er zijn voorbeelden van mensen die in de ogen van overheden crimineel zijn, zoals Julian Assange, om maar een prominent voorbeeld te noemen, terwijl rechtschapen mensen daar héél anders over oordelen. En breek mij de bek niet los over de verschillen van inzicht over oorlogen, die de één kenmerkt als defensief en volkomen gerechtvaardigd, terwijl de ander het de expressie van zuivere tirannie vindt. Sterker nog, waar de één klaagt over armoedige leefomstandigheden, fronst de ander de wenkbrauwen, omdat hij of zij prima rond kan komen van dat geld, en nog overhoudt. Dito waar het fatsoensregels betreft, die de één mist, klagend over maatschappelijk verval in de omgangsvormen, terwijl de ander er niet aan moet denken dat ze ooit terugkomen. 

 

Samengevat wil ik daarom graag pleiten voor het uitbannen van de termen 'Links' en 'Rechts' in de politiek, omdat ze volkomen hol en betekenisloos zijn (geworden), en terugkeren naar 'Vernieuwend', 'Conservatief' en 'Reactionair'. Waarbij 'Vernieuwend' niet persé een verbetering is, soms een terugkeer naar het verleden inhoudt, en daarmee 'Reactionair', en niet 'Vernieuwend', terwijl we moeten beseffen dat als we daarvoor kiezen, dat wat we nu hebben verloren gaat. En als we terug willen naar wat was, de prijs hoog zal zijn. Maakt niet uit of je het hebt over normen en waarden, de industrie, de agrarische sector, of de vrede. Verkeerde keuzes hebben dramatische consequenties. Radicale veranderingen zijn alleen al daarom buitengewoon riskant, omdat het extreem lastig, zo niet volkomen onmogelijk is om op alle effecten te anticiperen. 

 

De industriële productie in ons land is in één jaar tijd gekrompen met ruim negen procent. De agrarische productie staat op de nominatie om te worden gesloopt, alsmede de transportsector. Ouderwets fatsoen was al weg, de strijd tegen criminaliteit hebben we opgegeven, en we steunen enthousiast alle oorlogen die ons worden aangeboden. Het is 'Vernieuwend', maar is het een verbetering? Of krijgen we spijt als haren op ons hoofd? Ik denk dat laatste. Sterker nog, alle signalen staan op 'Rood'. Er is sprake van een in kracht toenemende 'Reactionaire' onderstroom, die echter onderling verdeeld is, wat logisch is, omdat alles wat ooit 'was', niet perfect was, maar meer en meer mensen krijgen heimwee naar die tijd, omdat het dystopische Utopia dat opdoemt uit de 'WEF'-mist, om het maar even gemakzuchtig zo weg te zetten, in hun optiek een complete nachtmerrie is. En daar fietsen dan de 'Vernieuwende' mensen nog doorheen die vele eeuwen terug willen in de tijd, vanuit een misplaatste romantiek, of artificieel opgewekt schuldgevoel.

 

Hier op mijn blog positioneer ik mij maatschappelijk gezien (overwegend) als 'Conservatief', wat concreet betekent dat ik mij keer tegen 'Vernieuwend' én tegen 'Reactionair', zonder angst voor 'Vernieuwing', of de bereidheid om terug te keren op onze schreden waar we overduidelijk ernstige fouten hebben gemaakt. Je kunt de tijd niet terugdraaien, waarbij ik graag nog eens onderstreep dat wat wordt verkocht als 'Vernieuwing', in veel gevallen juist extreem 'Reactionair' is. Je kunt de verworvenheden van de 'Industriële Revolutie', de rijkdom uit de 'Gouden Eeuw' door de handel, of de vooruitgang van de gemechaniseerde landbouw wel terugdraaien, maar noem het geen 'Vernieuwing'. Je kunt de rechtsstaat slopen, waarin iedereen voor de wet gelijk is, om die te vervangen door een 'Rules Based' systeem dat gestoeld is op geïnstitutionaliseerde ('positieve') discriminatie, gedogen, uitvoeringsbepalingen, jurisprudentie en andere vormen van willekeur, maar realiseer je dan dat je druk bent met de herintroductie van het feodalisme. Dat hebben we al geprobeerd, en dat is toen niet zo goed bevallen. Zou de hoogtechnologische versie ons dan wel gelukkig maken? 

 

De huidige maatschappij en de politieke mores zijn niet 'Vernieuwend', niet 'Conservatief', en niet 'Reactionair'. Het is een grabbelton, een chaos, een zooitje, een casino, neigend naar evolutionaire 'Oersoep', bijeengehouden door een 'Verhaal' waarvan we weten dat het niet klopt. Het zit zo bomvol leugens en 'wishful thinking', dat iedereen zit te wachten op de 'Oerknal' die er een eind aan maakt. Joe Biden of Donald Trump als 'Leider van de Vrije Wereld'? Wat is dat voor een keuze? Wie bedenkt er dat je best de ene na de andere oorlog kunt voeren, en verliezen, zonder consequenties? Wie stuurt aan op een militair treffen met nucleair bewapende grootmachten zonder de industriële capaciteit, of de grondstoffen om zo'n avontuur tot een goed einde te brengen? Wie sloopt de grondwettelijke beveiligingen om ruim baan te maken voor het 'Gezonde Volksgevoel', ondanks de bar slechte ervaringen die we daarmee opdeden in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog? Wie verlangt er nog naar 'Raszuivere' oplossingen? Welk doel dient het om aarts-'Reactionaire' groepen te ondersteunen die herstelbetalingen en herschikkingen eisen voor iets wat hun verre voorouders is aangedaan? Wie bedenkt het dat nieuwkomers het recht moeten krijgen om te bepalen hoe wij moeten leven? Hoezo dienen we de temperatuur op aarde vast te plakken aan een 'Baseline' van gebrekkige 'waarnemingen' uit de negentiende eeuw, op een planeet die al miljarden jaren meegaat, in een universum dat niet stabiel is? 

Blijf kalm

Opnieuw werd Thierry Baudet fysiek aangevallen.

 

Deze keer tijdens een campagne-bijeenkomst in een Gronings café. De beelden worden breed gedeeld op Twitter, en het zag er behoorlijk heftig uit. De dader sloeg Baudet met een flesje tegen zijn hoofd ter hoogte van zijn slaap, en vervolgens nogmaals, waarna Baudet werd weggevoerd, en de dader werd overmeesterd, en aangehouden.

 

Hoewel nagenoeg alle politici die 'kop-staart' twitteren over van alles en nog wat afstand namen van de dader, was er ook de ex-politicus en strafrechtadvocaat Sidney Smeets, die enige tijd geleden zijn zetel voor D66 opgaf, na een krantenbericht over zijn voorkeur voor jonge jongens, die meende dat er weinig aan de hand was, en dat het ongepast was dat er beelden op 'Twitter' voorbijkwamen waarop de dader herkenbaar in beeld was. Olie op het vuur, en niet op de golven, zoveel is wel duidelijk. 

 

Bij de eerdere aanval, waarbij Baudet in België met een paraplu op zijn hoofd werd geslagen, was de dader een man uit Oekraïne. De nationaliteit en motivatie van de dader nu is op het moment van schrijven nog niet bekend. Wel betoogden enkele dames van 'Antifa', compleet met zwart gezichtsmasker, tegen Baudet, kennelijk uit sympathie met de dader. 

 

De afgelopen paar jaar is voortdurend gewaarschuwd voor het gevaar van geweld 'door rechts', terwijl het nu (weer) komt vanuit een hoek waar de autoriteiten beleidsmatig mee sympathiseren, met een prominente rol voor mensen die hier gastvrijheid genieten nadat ze ons land hebben bereikt vanuit andere landen, waar ze het wel voor gezien hielden, om welke reden dan ook. Ondersteund door Nederlanders die zich liever profileren als voorvechters van 'Meer Europa' en 'Minder Welvaart', en die nu de barricaden beklimmen om te voorkomen dat (in hun ogen) rechtse politieke partijen de verkiezingen gaan winnen. Dit, het aanvallen van politici, gaat daarbij zeker niet helpen. 

 

Al veel langer worstel ik met de vraag of die campagne van Europese 'veiligheidsdiensten' en politici om het zoeklicht te zetten op partijen die zich keren tegen het door Europa gedicteerde 'regeringsbeleid' nou gebaseerd is op serieuze aanwijzingen, of dat men iets hoopt uit te lokken waardoor de democratie kan worden opgeschort. Ik wijs er nog maar eens op dat in 2014 door schutters vanaf een gebouw dat in handen was van de 'demonstranten' werd geschoten, waarbij aan beide kanten doden vielen, wat het startschot werd voor de coup van Victoria 'Fuck the EU' Nuland, van het Amerikaanse State Department, tegen de gekozen president. En juist dit weekend werden er beelden vrijgegeven over de toedracht tijdens de 'Capitool-bestorming' na de presidentsverkiezingen, waarop te zien is dat er vanaf het dak van het Capitool werd geschoten op de menigte voor het gebouw, terwijl er nog niks aan de hand was. 

 

Haast plichtmatig serieus fysiek geweld afwijzen, en door maar weer, terwijl 'Twitter' recent nog in brand stond omdat een autootje van een D66 kamerlid ergens uitgebrand was teruggevonden, zonder dat duidelijk was of dat iets met politiek te maken had, of dat het 'joyriding' was, met iedereen die het kamerlid 'Sterkte' toewenste met het verlies van dat autootje, dat hij gekregen had, en waar hij vooral sentimentele waarde aan hechtte, als ik het goed begrepen heb, dan zijn de verhoudingen (een beetje) zoek als je Baudet nu ook 'Sterkte' toewenst, en door maar weer. De situatie is 'geladen', en laten we hopen dat mensen die verandering willen in ons land zich niet uit de tent laten lokken, want dan zijn de rapen gaar!

 

Ga niet bij associatie de media, en alles wat 'links' is de schuld geven, maar houd het bij de dader. Die neiging in ons land om te doen alsof daders zwakbegaafd zijn, en dat anderen 'boven' hen de 'poppenspelers' zijn die hen op pad sturen, moet je terughoudend gebruiken. Ik realiseer mij dat ik wat dat betreft niet de beste 'boodschapper' ben, waar ik zoveel aandacht besteed aan 'Stupidity', terwijl ik het ook zeker eens ben met Jim Quinn dat Stanley Milgram's ontdekking in 1963, dat niet meer dan ongeveer twintig procent van de bevolking bij machte is om 'kritisch' te denken, wel eens achterhaald kan zijn in deze tijd. Toch geldt dat niet snel voor situaties waarin een individu tot het gebruik van politiek geweld overgaat. Wel waar men hondstrouw de overheid volgt als die ergens weer een oorlog steunt, of uitlokt, of waar men instructies krijgt van de 'expert'. Maar wie in Nederland beseft er nou niet dat 'experts' op de televisie, of in de kranten, zelden echte experts zijn?

Balansdag

Hoe is dat mogelijk?!?

 

Zo begint het bij de 'Complot Denker'. Hij of zij werkt hard om een bepaalde uitkomst te realiseren, alle lichten staan op 'Groen', de laatste hindernis lijkt genomen, en dan gaat het niet door. Dat genereert teleurstelling, en frustratie, waarna er iemand de schuld moet krijgen. Slechts in enkele gevallen is het inderdaad zo dat een zeker individu vals heeft gespeeld, in nauwe samenwerking met anderen, wat dan aangemerkt kan worden als een 'Complot'.

 

Veel vaker zijn er mensen die niet gecharmeerd zijn van wat u of ik willen, terwijl ze zich realiseren dat ze slim zullen moeten zijn om ons te blokkeren, want doorzetten wat zij zelf willen gaat niet lukken. Het hoogst haalbare is dat wij ook met lege handen achterblijven. 

 

Vanaf de oprichting van het CDA als Christelijke fusiepartij ontwikkelde het zich tot de 'bestuurspartij' bij uitstek. De ene keer regeerden ze met 'Links', en de volgende ronde met 'Rechts'. De partij zelf had ook een 'Linker' (ARP-bloedgroep) en een 'Rechter' (CHU-bloedgroep) vleugel, met de Katholieken (KVP) flexibel en opportunistisch in het midden. Om de macht van het CDA te breken was een wonder nodig. En dat wonder werd 'Paars'. De kabinetten gevormd door een 'onwaarschijnlijke' coalitie van de seculiere PvdA en VVD, met D66 als 'lijm', en het CDA in de oppositie. Later door Pim Fortuyn finaal afgebrand als een onzalig experiment dat een 'Puinhoop' had gemaakt van ons land. Voordat Fortuyn voor zichzelf begon had hij zich bij het CDA aangeboden als lijsttrekker, en dáárvoor was hij 'Trotskist' die zich in 1972 als 'studentenleider' eerst aanmeldde bij de Communistische Partij Nederland, om na af te zijn gewezen, omdat die 'Stalinisten' niet zaten te wachten op een 'Trotskist',  toe te treden tot de PvdA. 

 

'Paars' schiep in feite één groot machtsblok in het centrum, waar het CDA ook toe behoorde, mét de PvdA, de VVD en D66, waardoor ruimte ontstond op 'Links' en op 'Rechts' voor partijen die zich tegen dat 'establishment', die 'elite' afzette. Wat daaropvolgend leidde tot de opkomst van 'Populistische' partijen, niet 'Behoudend', en niet 'Progressief', maar opportunistisch. Partijprogramma's afgevuld met beloften die tegenmoet kwamen aan de onvrede in het land ter 'Linker' en ter 'Rechter' zijde. Zowel de LPF als de PVV, en wat later ook 'Forum', profileerden zich als de 'Partij van de Hoop' voor burgers die zich niet herkenden in de 'Grijze Pasta' in het midden, zonder kleur, zonder smaak, en onbenaderbaar voor de 'Gewone Man', maar ook niet voor de zich boven het 'plebs' verheven voelende stuurlui die het hele land het liefst bij de hand zouden nemen, richting een 'Gouden Toekomst' als een 'Verlichte Dictator'. 

 

Het succes van de 'Populistische' partijen genereerde een wildgroei aan partijtjes die ook allemaal wel een gokje wilden wagen, alsmede afsplitsingen van de meest succesvolle 'Populistische' partijen, die inherent instabiel waren, waar ze onderdak bieden aan ontevreden mensen, terwijl ze die mensen niks te bieden hebben, omdat ze de macht niet hebben, en niet krijgen. Deels uit angst voor wat gezien wordt als 'extremisme', wat in bepaalde gevallen niet misplaatst is. En deels omdat er geen samenhangend beleid valt te destilleren uit al die samengebalde onvrede. Niet zelden zijn de interne tegenstellingen tussen de programmapunten van één en dezelfde partij zo extreem, dat ze elkaar uitsluiten. Vrijheid door deportatie. Strijd tegen ongelijkheid door 'positief' te discrimineren. Veiligheid door de politie te verbieden te handelen. Vrede door oorlog. Welvaart door de spreiding van armoede.

 

De 'Grijze Pasta' in het midden moest wel desintegreren, of transformeren. De VVD slaagde er het best in om zich staande te houden door elk principe in de 'ramsj' te doen, en een kameleon als Rutte aan te stellen als voorman. Met hem kon, en kun je alle kanten op, zolang het maar macht oplevert voor hem. Het ene moment vind je hem zij aan zij met Wilders, en het volgende moment ontpopt hij zich tot een fan van Timmermans, of Klaver. Macht. Naakte macht. 

 

Hier op dit blog heb ik al veel geschreven over organisaties die machtig zijn in de wereld, zoals het 'WEF' en de 'WHO', de NAVO, of de 'EU', of de Federale Overheid in de Verenigde Staten, waarbij ik mijn lezers heb ontraden om te denken in termen van een 'Groot Complot'. Je krijgt de mensen aan de top van die organisaties niet gek. Ze waaien met alle winden mee. Geen ruggengraat. Macht. Naakte macht. En hier heb ik een lans gebroken voor solidariteit die dáár een eind aan maakt, en die zorgt voor 'nederige' bestuurders die het volk dienen, inplaats van andersom. Die 'TopDown' structuur met mensen die zichzelf verkopen als politici die iets 'gedaan' krijgen, is fascisme, of neo-feodalisme, en die kant wil ik niet op. 

 

Maar de meesten om mij heen wel, waar ze onvermoeibaar zoeken naar de politicus die dingen 'gedaan' krijgt die zij graag 'gedaan' willen hebben. Zet dat af tegen het uitgangspunt van de 'Founding Fathers' in de nog jonge Verenigde Staten, die de macht van de overheid aan banden legden, omdat ze begrepen dat misbruik van macht een zekerheid was, en dat de 'Grondwet' dat onmogelijk diende te maken. In hun optiek was de Staat niet onze vriend, maar onze gezworen vijand. Dat vind ik zelf wat ver gaan, en er is ook best wel veel veranderd in de tussentijd, uiteraard. Een 'Dienaar van het Volk', mits oprecht, kan zijn of haar gewicht in goud waard zijn, maar dan moet je niet zo'n Kameleon als Zelensky treffen, die als acteur goede sier maakte door zich als 'Dienaar van het Volk' te profileren, maar na de verkiezingen dat volk voor zijn karretje spande terwijl hij zijn eigen 'Ster' op het wereldtoneel de sporen gaf. Om er maar één in het oog springend voorbeeld uit te halen. 

 

Terug naar ons land, waar iedereen het heeft over de 'Peilingen'. Over de macht. Niet over de inhoud, en die is ook amper aan bod geweest. Zoals eerder hier geschreven worden 'Peilingen' gebruikt om het volk te 'nudgen' richting een verkiezingsuitslag die de macht van de 'Powers that Be' dient. Geen 'Gekke Dingen'. En dan zullen veel mensen die hopen op een 'Ruk naar Rechts' mij ongelijk geven, wijzend naar de sprong die de PVV maakt in de laatste 'Peilingen' van 'Maurice'. Nou ziet 'Maurice' wel wat in een uitgesproken vriend van Israël, maar van de PVV de grootste maken in de 'Peilingen' heeft twee effecten die deelname aan de regering voor de PVV eerder blokkeren. Op 'Links' zal iedereen 'vluchten' richting PvdA/GL, ten koste van de andere 'Linkse' partijen, terwijl op 'Rechts' iedereen 'Lentekriebels' krijgt en ineens gaat overwegen om PVV te gaan stemmen, om langs die weg een doorbraak te forceren naar een stevige koerswijziging.

 

Maar stel dat de PVV de grootste partij wordt, dan 'dreigt' een premier Wilders, wat voor potentiële coalitiepartners een 'No-No' is, waardoor de formatie gedoemd is, met als vervolg een coalitie van VVD, NSC en PvdA/GL, in het 'landsbelang'. Geen 'Complot', maar puur machtsdenken, dienstbaar aan de Unipolaire machten die ons leven in een ijzeren greep houden. Ik verklaarde eerder mijn eigen stem voor de BBB bij deze verkiezingen vanuit de vrees dat NSC de rol van het CDA over zou nemen, zonder daarmee iets negatiefs te zeggen over Pieter Omtzigt, en zijn buitengewoon nuttige rol in het parlement. Yeşilgöz van de VVD begon haar politieke loopbaan bij de SP, schakelde daarna over naar GL, om uiteindelijk bij de VVD carrière te maken. Daarmee probeer ik haar niet te 'framen' als een soort infiltrant, maar ze is niet vies van machtsdenken, en ze heeft geen uitgesproken weerzin tegen 'Links', zullen we maar zeggen, en begrijpelijk dat Rutte in haar zijn opvolger ziet als Kameleon. 

 

Met mijn stem wil ik een bijdrage leveren om die rauwe machtspolitiek, zonder kleur en zonder smoel, zonder ruggengraat en zonder geweten, met steeds meer oorlog, moord en doodslag, spreiding van armoede en overlast door asielzoekers, te doorbreken en iedereen 'netjes' te houden. Binnen elke politieke groepering vind je 'nette' mensen, ook al zijn ze het volkomen oneens met elkaar. Maar ook glibberige glijers. De balans in de partijen, en de balans in het land, doen ertoe als we het machtsdenken terug willen dringen, zonder uit te komen bij een onbestuurbare chaos. 

View older posts »