Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Logica

In de spreektaal staat 'logisch' voor 'vanzelfsprekend' in relatie tot een bepaalde conclusie.

 

Maar de 'logica' is niet meer dan een (waardevol) stuk gereedschap dat, indien goed gebruikt, falsificatie binnen een redenatie ondervangt. Maar twee mensen die het niet eens kunnen worden over de vertrekpositie, de aannames die het fundament vormen, of de 'datasets' die bruikbaar zijn, kunnen ieder voor zich volstrekt logisch redenerend uitkomen bij radicaal verschillende conclusies. Het simpele gegeven dat men zich bedient van de logica, is daardoor geen enkele garantie dat de conclusie ook juist is. 

 

De overeenstemming die men bereikt binnen de 'consensus-wetenschap' is ook niet de uitkomst van een logisch proces, maar van koehandel. Dus is het ook geen wetenschap, maar religie. Over de vertrekpositie was geen overeenstemming, en de 'datasets' zijn arbitrair gefilterd, veelal als uitkomst van een separaat onderhandelingsproces. Ik kom hierop, omdat een goede vriend van mij, met wie ik van mening verschilde over een bepaald onderwerp, op enig moment stelde dat zijn conclusie 'logisch' was, waardoor hij met 'een pion' voorstond. Volgens mij had hij zichzelf, door die conclusie te trekken, schaakmat gezet. 

 

Voordat u nu het gevoel bekruipt dat ik een claim leg op de juiste conclusie, moet ik u (nogmaals) uit de droom helpen, waar ik in mijn vorige bijdrage, en vele bijdragen daarvoor, juist met klem heb benadrukt dat de mens complexe problemen niet in zijn volle omvang kan overzien. Hoe meer aannames, en hoe zwaarder de filters om de 'datasets' terug te brengen tot overzichtelijke proporties, hoe groter de kans op fouten. De logica is daar niet schuldig aan. De logica is geen onbruikbaar stuk gereedschap, maar je moet er wel vakkundig mee omgaan, en weten wat de beperkingen zijn. Wetenschappers eisen daarom ook dat enige conclusie reproduceerbaar moet zijn. Elke keer dat een bepaalde proef, onder gelijke omstandigheden wordt herhaalt, moet de uitkomst exact hetzelfde zijn. Dan pas is het bewijs geleverd dat een volgorde van handelingen volstrekt logisch leidt tot een vooraf voorspelbare uitkomst. 

 

In nagenoeg alle grote kwesties van dit moment, of het nou 'Covid' is, de oorlog in Oekraïne, of de ontwikkeling van de economie, is er geen denken aan dat we ooit op puur wetenschappelijke wijze een onontkoombare conclusie bereiken. Er is, om te beginnen, geen overeenstemming over de aannames die het vertrekpunt vormen. En de 'datasets' zijn allen 'gewogen' en 'gefilterd', veelal ook nog op basis van evidente, aantoonbare 'bias' (partijdigheid of individuele voorkeur), zodat het gebruik van logica binnen het traject zonder betekenis is. Hooguit kan het dienen om de weelde aan 'onzin' die in een discussie wordt ingebracht uiteen te pulken, om te laten zien dat bepaalde aannames niet deugen, of dat de gebruikte 'datasets' volkomen onbruikbaar zijn als gevolg van 'weging' en 'filters'. 

 

Om die reden benadruk ik hier op mijn blog ook dat een 'I Told You So'-moment, wanneer een prognose accuraat de ontwikkelingen die men waarneemt blijkt te hebben voorspeld, geen reden is om achterover te leunen en aan te nemen dat de eigen aannames, de eigen 'filters' en 'wegingen' dús goed waren. Of in elk geval beter dan die van de concurrenten die een andere uitkomst hadden voorspeld. Concreet zie je nu overal het kwartje vallen dat Oekraïne helemaal niet op winst staat. De Telegraaf noteert daarom: 'Er lijkt een kentering zichtbaar in de oorlog met Rusland: 'Poetin weet het spel goed te spelen'. Terwijl ik hier stel dat er helemaal geen sprake is van een kentering, en dat Rusland het spel vanaf het eerste schot al goed speelde, en zich degelijk had voorbereid, waardoor het land meteen al op winst stond. Maar dat de aannames bij westerse commentatoren niet deugden, onder andere over wat 'winst' inhield voor de Russen, en dat de 'datasets' die ze gebruikten volkomen 'bagger' waren. Dat mijn eigen prognose deze hele ontwikkeling al voorspelde, betekent echter allerminst dat er geen fouten in mijn eigen aannames of 'datasets' kunnen zitten.

 

Zelfde verhaal voor de consequenties van het 'sanctiebeleid'. Mijn prognose was, en is, dat we daardoor onze toch al bijzonder kwetsbare economie om zeep helpen, met als gevolg 'black-outs', massaontslagen, bedrijfssluitingen, verwoeste 'Supply Chains', gierende inflatie, hongersnood, tekorten, astronomische prijzen voor energie, nodig voor het verwarmen van onze huizen, voor het bereiden van ons voedsel, voor transport, de industrie, de landbouw, de visserij, de bouw en de zorg. Of, met andere woorden, we blazen eigenhandig de 'Rentier-Economy' op, en trekken de stekker uit de Dollar en de Euro als 'munten' die internationaal gebruikt werden voor de handel en als 'Safe Haven' voor reserves van landen met een 'Surplus-Economie', zoals China en Rusland. Het is suïcidaal. Maar binnen een kader van bepaalde aannames en 'datasets' kan het een volkomen logische keuze zijn, met een sterk afwijkende prognose voor de uitkomst. Anders dan mijn prognose, die niet van recente datum is. 

 

En breek mij de bek niet los over 'Covid', de 'vaccins' en de 'Lockdowns'. 

 

Wie werkt met een onjuiste prognose, als gevolg van onjuiste aannames, en onbruikbare 'datasets', kan een tijd lang heel gelukkig zijn, en menen dat het allemaal wel goed komt. Inzake 'Covid', 'Oekraïne' en de economische vooruitzichten zeg ik, met verwijzing naar de waarneembare ontwikkelingen: 'Vergeet het!' Tegelijk onderken ik dat je onderscheid moet maken tussen de mensen die oprecht menen dat de prognose die bij hen als 'correct' op het netvlies staat, en van waaruit ze logisch redenerend conclusies trekken voor zichzelf, die bepalend zijn voor hun toekomst, en anderzijds de mensen die al wel weten dat die hele prognose 'BullShit' is, maar zwijgen omdat ze voor zichzelf voordeel kunnen halen uit die 'voorkennis', en daarom doen of hun neus bloedt. 

 

Concreet, uitgaande van de 'Consensus Prognoses', die ons eerder al 'Afghanistan', 'Irak', 'Syrië', 'Libië', 'Toeslagen', 'Woningnood', 'Overvolle AZC's', en nog zoveel andere catastrofes hebben gebracht, zie ik twee groepen met criminele intenties, die wéten dat die prognoses 'BullShit' zijn, maar die hun mond houden, omdat ze menen dat het hen voordeel zal brengen. Twee groepen met diametraal tegenovergestelde 'Natte Dromen', die tot elkaar zijn veroordeeld. De neofeodale 'elite' die streeft naar een maximalisering van de 'Rentier-Economy', die belooft hen schofterig rijk en machtig te maken. En anderzijds de 'Groene Dromers'. Hun paleis staat in 'Davos'. Het is een onmogelijk huwelijk, en zonder de landen die de grondstoffen monopoliseren, en leidend zijn in de industriële productie, is dat paleis hoe dan ook een luchtkasteel. 

 

Die criminele segmenten, de aartsleugenaars en 'spindoctors', de 'nudgers', de wapenhandelaren en bankiers, de 'zwevers' en fantasten die propageren dat je in 'cultuur' kunt wonen, dat het je warm houdt en als voedsel kan worden geconsumeerd, die bereik ik hoe dan ook niet met dit blog. Ik hoop vooral de gemakzuchtigen te bereiken, die de prognoses 'logisch' vinden klinken, en die niet begrijpen waarom ik de dialoog opzoek, en ongemakkelijke vragen stel over hun aannames en 'datasets', waarvan 'iedereen' die ze kennen gebruik maakt. Wat ook vooral 'waar' is omdat degenen die er géén gebruik van maken zwijgen om de 'lieve vrede' niet te verstoren, of anders buiten de deur worden gezet. De technieken om jezelf te beschermen tegen onwelgevallige prognoses die onheil in het vooruitzicht stellen zijn legio. De defensieve lijn die enige criticus er op attendeert dat de eigen prognose 'logisch' in elkaar steekt is populair, ook onder 'Complot Denkers' en mensen met een religieuze overtuiging anders dan de 'Consensus Wetenschap'. Daar eindigt de discussie niet. Daar begint hij pas.

Go Back

Comment