Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

En we begonnen zo goed

Het begon in 1944 met de ‘Benelux’, in 1951 gevolgd door de ‘Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal’ (EGKS).

 

Hoe zijn we dan terechtgekomen in die erbarmelijk slecht ‘B-film’ waar we nu in zitten? Hoe is ons ‘denken’ gemigreerd van een streven naar het slopen van tariefmuren, de creatie van een ‘Vrije Markt’ ten bate van economische groei binnen een Industrieel Kapitalistische gedachtenwereld, naar een situatie waarin niet-verkozen ‘Capo’s’ in ‘Brussel’ plannen maken voor de sloop van de economie van de ‘Unie’, en hun geladen pistool richten op landen die (met recht!) menen sovereign te zijn binnen een handelsgemeenschap, bedoeld om de burgers welvarender te maken? 

 

Hoe is het mogelijk dat politici die zich uitventen als ‘Links’ staan te juichen bij bedreiging en chantage om Hongarije, en andere meer ‘conservatieve’ landen te dwingen de normen en waarden van een bescheiden 'elite' over te nemen? Hoe kan het dat ‘Linkse’ mensen sméken om een fascistische bestuurscultuur? En vrágen om de ongecontroleerde sloop van de door hun ouders en grootouders met bloed, zweet en tranen opgebouwde welvaart en bestaanszekerheid? Om het ‘Klimaat’ te redden, meer te doen voor de ‘Vluchtelingen’, en ‘Minderheden’, en geld vrij te maken voor meer oorlog. En waarom sluiten ze zich af voor een discussie over nut en noodzaak van hun onder bedreiging met een bazooka afgedwongen regels, en vechten ze met religieuze passie voor hun dogma? 

 

In feite dezelfde vraag die Elias Canetti zich stelde, toen hij werkte aan zijn boek ‘Massa en Macht’. Hij, en verschillende andere auteurs, veelal met een Joodse achtergrond, bogen zich over de vraag hoe zoiets gruwelijks als de ‘Holocaust’ mogelijk was? Wat brengt een ‘Groep’ ertoe om zich schuldig te maken aan ‘genocide’ en tirannie? Dat er psychopaten en sociopaten zijn die vervuld van blinde haat de meest onmenselijke plannetjes smeden, dat is een gegeven. Maar op welk moment kregen zij de wind mee, en werd het een massabeweging die niet meer tot staan te brengen was? Een op hol geslagen kudde. En wat was het ‘tegengif’? Was er wel een ‘tegengif’? 

 

Aan de hand van die auteurs, en denkers die hen voorgingen door de eeuwen, ontwikkelde ik mijn eigen gedachten daarover, die mij ertoe brachten het concept van de ‘Constitutionele Republiek’ te omarmen waar ik de afgelopen tijd al vaker met nadruk voor heb gepleit, en te verwerpen dat het ‘Gezonde Volksgevoel’ de referentie dient te zijn, omdat we toch allemaal de ‘Beste Bedoelingen’ hebben, en een ‘Goed Stel Hersens’, en lering hadden getrokken uit de recente geschiedenis, dus dat ‘Nie Wieder!’. Zoals Canetti al schreef, en zoals neurologen u kunnen bevestigen, is het doorgaans angst die ons de toegang ontzegt tot onze ratio. Dus als een samenleving in de greep komt van angst, voor een virus, tekort aan water, teveel aan water, te warm, te koud, te veel, te weinig, en enge buren en ‘wappies’, moet er een lampje gaan branden. Hij beschreef ook hoe we voor onze angst vluchten in de ‘Groep’. Ook als die ‘Groep’ de angsten aanjaagt omdat iedereen elkaar ophitst, en de ‘Groep’ een regelrechte bedreiging vormt voor andere mensen, andere landen, en uiteindelijk ook voor de leden van die ‘Groep’ zelf als het uitdraait op gewelddadigheden. 

 

In tijden van relatieve rust is het ‘ene oor in, andere uit’ als je daarover komt te spreken. En in tijden van relatieve welvaart kunnen we wel tegen een stootje. Maar als het tij keert, en we moeten vrezen voor onze bestaanszekerheid, voor onze gezondheid, voor vrede en veiligheid, dan wordt het spannend. Ook als we zelf de bijl in de wortels van onze welvaart hebben gezet, of hebben toegestaan dat onze leiders dat deden, zal er immer een sterke neiging zijn om anderen de schuld te geven van onze aftakeling. Dat is niet logisch, maar zo werkt ons brein kennelijk. Meer in het bijzonder als een pretentieuze bestuurlijke ‘elite’ stelt dat andere ‘Groepen’, andere landen, niet ‘Solidair’ zijn, en onevenredig profiteren van de offers die wij bereid zijn te brengen. Het begint met ‘Tariefmuren’, ‘Sancties’ en andere machtsmiddelen, alsmede dreigen met wapengekletter, en het uitvoeren van valse plannetjes om ergens de macht naar ‘Ons’ toe trekken door de ‘Volkswil’ te mobiliseren, en het eindigt in een nucleaire Holocaust als we niet uit onze ‘Zombie-Trance’ wakker schrikken. Terwijl we tot aan de genadeklap denken onderdeel te zijn van de ‘Oplossing’. 

 

Zie ik dan niet dat er in de ‘Protestbewegingen’ waar ik mee sympathiseer elementen zitten die niet vies zijn van ‘Totalitaire’ oplossingen? Ja, uiteraard zie ik dat. Ik ben niet blind. Maar die psychopaten en sociopaten zijn niet uit op ‘Werelddominantie’, en zoeken het niet in oorlog met andere landen, of het verkondigen van hun ‘Evangelie’ in landen met een andere cultuur, maar op de restauratie van hun ‘Nationale Soevereiniteit’, hun 'Veilige Thuis'. In zijn meest benepen vorm zéker niet mijn ‘ding’, maar waar die ‘Groepen’ die de eigen cultuur proberen te redden, de vrijheid van meningsuiting verdedigen, de kernwaarden van de ‘Constitutie’, de voedselzekerheid, het dak boven je hoofd, en welvaart voor het volk proberen veilig te stellen tegen een alles uitgummende Globalistische ‘elite’, de ‘Zwarte Piet’ krijgen voor wat er allemaal mis gaat in de wereld, en ze worden weggezet als ‘Verraders’, is het de pot die de ketel verwijt dat hij ‘Zwart’ ziet als mensenmassa’s luidkeels eisen dat die ‘splinter’ wordt benoemd, terwijl ze de balk in hun eigen oog niet zien. En op dit moment gaat de grootste dreiging uit van de Maffiose bende die zich meester heeft gemaakt van de bestuurlijke macht in een ’Systeem’ dat zich tot doel stelt de hele mensheid de wet voor te kunnen schrijven, op grond van hun technocratische globalistische programma, wat géénComplot’ is, maar een ‘Plan’. U en ik zullen niets meer bezitten, maar alles kunnen ‘leasen’, ‘huren’, ‘lenen’ of ‘krijgen’ van de mensen die alles voor ons ‘beheren’, en die op basis van ‘wetenschappelijke bevindingen’ (‘Consensus Kerk’), niet te verwarren met de exacte wetenschap (!), de regels uitvaardigen waaraan we dienen te gehoorzamen. 

 

De grondleggers van de Benelux en de EGKS, noch de idealisten die aan de wieg van de ‘Europese Economische Gemeenschap’ (EEG) stonden hielden met deze uitkomst rekening, daar ben ik van overtuigd. Heel wel mogelijk dat ze zich gaandeweg ontwikkelden tot enthousiaste pleitbezorgers van verdere groei, en de omkering van het oorspronkelijke ideaal van een ‘Vrije Handel’ en ‘Welvaartsgroei’ om hun ‘Kindjes’ te vervolmaken via meer ‘Bemoeizucht’ en het ’Stroomlijnen’ van de ‘Markt’, toen de economische groei de ’Sociale Welvaartsstaat’ mogelijk maakte. Hier op mijn blog heb ik steeds gesteld dat er niks mis is met het leggen van een stevig sociaal fundament onder de samenleving, op nationaal niveau, maar dat de valkuil is dat je ‘Moeder’ wilt zijn, en meer en meer beslag legt op het gemeenschapsgeld, het ‘Gezinsinkomen’, om al je eigen, én adoptie-kinderen te bevredigen, waarbij je jezelf vergeet, alsmede het belang van het gezin als geheel op de langere termijn. Dan ben je ‘Hulpeloos’, of ’Stupid’, en een prooi voor de ‘Criminelen’.

 

Go Back

Comment