Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Zoeken op dit blog

Underdog

January 20, 2017

Vandaag wordt de 'Underdog' benoemd tot de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten.

 

Verscheidene groepen zijn al maanden bezig met het voorbereiden van 'acties'. Uiteenlopend van vreedzame demonstraties, tot welbewuste ordeverstoring. Daarbij direct, of indirect aangemoedigd door een grote schare 'broodschrijvers' bij de 'Legacy Media'. Direct waar journalisten en redacteuren fervente supporters zijn van wat inmiddels de 'Deep State' is gaan heten in de 'Alternatieve Media'. Indirect waar men ergens in de aanloop naar de dag van de verkiezingen 'kleur' bekende, omdat men er van overtuigd raakte dat Hillary eenvoudigweg niet kón verliezen. En daardoor nu niet meer terug kan, zonder aanzienlijk gezichtsverlies.

 

Daar tegenover een groep die extatisch is omdat de 'Underdog' uiteindelijk toch aan het langste eind trok. Tussen die twee polen vind je nog maar een erg klein aantal mensen die het hoofd koel hebben weten te houden. Die hysterie, en waar het de tegenstanders van de 'Underdog' betreft, nog steeds groeiende 'actiebereidheid', vormen een niet gering gevaar voor de Verenigde Staten zelf, en daarmee ook voor de wereld als geheel.

 

Dat iemand 'uit de omgeving van' Hillary, met een plekje in het publiek dicht bij de ceremonie, op 'Twitter' dreigde 'Underdogte zullen vermoorden, zegt uiteraard niet dat hij ook daadwerkelijk plannen had in die richting. 'Heethoofden' die op 'Twitter' te keer gaan hebben niet zelden te diep in het glaasje gekeken, of ze zijn toe aan een cursus 'Anger Management'. Alhoewel menig Jihadist en 'schoolshooter' in het voorstadium van een massaslachting ook al 'signalen afgeeft'. 

 

De 'Underdog' zelf is ook een gretig gebruiker van 'Twitter', en zijn ogenschijnlijk spontane oprispingen zorgen met enige regelmaat voor stevige controverses. Voor een deel voedt dat weer de aversie bij mensen die formeel helemaal warm worden bij pleidooien voor het recht op 'Vrije Meningsuiting', maar tegelijk niet opgewassen blijken te zijn tegen het gegeven dat ook anderen dan zij zelf, en gelijkgestemden, er gebruik van mogen maken. En dat die mening dus ook diametraal tegenover die van hen zelf kan staan. Wat dan in theorie zou moeten leiden tot een dialoog, maar in een wereld die is volgebouwd met 'Safe Spaces' is dat inmiddels een illusie. 

 

Opvallend is, dat zoveel mensen die van 'analyseren' hun broodwinning hebben gemaakt, er maar niet in slagen grip te krijgen op wat de 'Underdog' hoopt te bereiken. De belangrijkste reden daarvoor is, dat die 'analisten' geen serieuze analytische vermogens hebben, en eigenlijk meer 'roddeljournalisten' zijn, die bedreven zijn in het opvissen van 'sappige nieuwtjes', en voor het overige aan het infuus hangen bij deze of gene politicus die hen zo nu en dan gebruikt om 'exclusief' te lekken. Met pertinente instructies over hoe ze dat 'nieuws' moeten 'spinnen'. 

 

In mijn optiek is 'Underdog' in nagenoeg elk opzicht transparant. En dat is iets waar de 'Legacy Media' niet mee om kunnen gaan. En zijn politieke opponenten in de 'Deep State', binnen en buiten de Verenigde Staten, ook niet. Met voorop de uiteenlopende 'Geheime Diensten', die uiteraard grossieren in alles wat 'stiekem' is, en zich geen raad weten met een president die een eigen mening heeft, en die ook uitspreekt. Dit soort openheid is wat velen, binnen en buiten de Verenigde Staten, hadden verwacht van Barack Obama, die in zijn campagne 'transparantie' had beloofd, maar na zijn aanstelling de deur dichtsmeet, en vergrendelde. Zij het dat men van Obama uiteraard wel een andere 'koers' verwachtte, dan wat 'Underdog' voorstaat. Maar de verschillen zijn minder groot dan de meeste commentatoren u willen doen geloven. 

 

Hoewel 'Underdog' uiteindelijk als kandidaat voor de Republikeinen het strijdperk betrad, terwijl de 'Democraten' Hillary naar voren schoven, kan het niemand ontgaan zijn dat de steun voor 'Underdog' in 'zijn' eigen partij niet bijster groot is. En dat is een eufemisme! Hillary en haar 'Teamwilden de 'Underdog' als tegenstander, omdat ze meenden hem met 'twee vingers in hun neus' te kunnen verslaan. Deels omdat 'Underdog' voorheen tal van punten uit het politieke programma van de 'Democraten' had omarmd. Wat hem op voorhand een extreem controversiële kandidaat maakte voor de Republikeinse kiezer. En tal van 'voormannen' in die partij onderstreepten dat, door luidkeels aan te kondigen dat ze overliepen naar Hillary, die ze meer vertrouwden dan de 'Underdog', die hoe dan ook kansloos was...........

 

Dat zoveel mensen nauwelijks weten waar de 'Underdog' voor staat, komt vooral omdat de 'Legacy Media', tot op de dag van vandaag, meer interesse hebben in de roddels, complot-theorieën over enge Russen, en het verdoezelen van onfrisse zaken die opborrelen via 'Wikileaks' en soortgelijke 'Alternatieve Media', dan in het beleid dat de nieuwe president voorstaat. Wat hen daarbij ook schokt, is dat hij nu, na zijn verkiezing, nog steeds hetzelfde zegt als tijdens de campagne. Ze waren zo gewend aan 'verkiezingsretoriek', dat ze dachten dat wat 'Underdog' zei over 'Brexit', Merkel die de grenzen opengooide, China als 'focus', Rusland als bondgenoot in de strijd tegen Islamitische terreur, 'Obamacare', de verstikkende rol van de 'Legacy Media', en 'Sneeuwvlokjes' die iets nuttigs moesten gaan doen met hun leven, niet echt gemeend was. 

 

'Underdog' had als leus dat hij de Verenigde Staten weer 'Groot' wilde maken. En dat is ook precies wat hij beoogt te doen. Wat wil zeggen dat de 'Internationale Oriëntatie', met de Verenigde Staten als 'Indispensable Nation', c.q. 'Politieagent' in de wereld, verleden tijd is. En dat zijn prioriteit ligt bij het uitstippelen van beleid waardoor de 'Deplorables', waar Hillary zo op neerkijkt, weer een beter toekomstperspectief krijgen. Maar ook dat het beleid weer meer de reflectie zal zijn van wat er leeft onder de bevolking, en niet wat deze of gene succesvolle lobbygroep van 'experts' meent dat goed is voor het land. 

 

Dat laatste kan voor serieuze problemen zorgen, omdat 'experts' er gewend aan waren geraakt dat ze slechts een beperkte politieke bovenlaag hoefden te bespelen, om gedaan te krijgen wat hen voor ogen staat. Het proces dat tot die initiatieven leidde werd formeel gedragen door 'de Wetenschap', met gigantische netwerken van 'Hoger Opgeleiden' die vooral geschoold waren in het overtuigen van elkaar, en het aan de politici overlieten om de 'Deplorables' een bepaalde kant op te dwingen. Niet alleen ontbreekt op 'Wetenschappelijk' niveau de structuur om 'Deplorables' te overtuigen van het gelijk van de 'experts', maar tal van stellig verkondigde standpunten blijken niet écht wetenschappelijk onderzocht, maar op 'consensus drijfzand' te zijn gebouwd. Het grote gevaar is dan, dat ook waar conclusies wel degelijk een solide wetenschappelijke basis hebben, die ook wegzinken in het 'twijfel-moeras'. En dat uiteindelijk het 'geschreeuw' de overhand gaat krijgen. 

 

Tegelijkertijd is het voor Europeanen 'tien-over-twaalf', omdat ze zich decennialang een rad voor ogen hebben laten draaien. Waar de 'Benelux' succesvol was, door een focus op economische samenwerking, wat een 'Benelux'-identiteit deed ontstaan met potentie, ondanks de grote verschillen op het gebied van taal en cultuur tussen het 'Nederlandse' en het 'Franse' deel, werd het terecht gezien als een lichtend voorbeeld voor wat binnen continentaal Europa mogelijk was. Die insteek werd verkwanseld door ambitieuze types die 'Groot Dachten', economische ontwikkeling ondergeschikt maakten aan de eisen van lieden die de EU zagen als een verlengstuk van de NAVO, en 'breekijzer' voor de verspreiding van 'Verlichte' idealen. Met 'Underdog' in het 'Witte Huis' mogen we ineens bewijzen 'volwassen' te zijn, en dat we onze eigen broek op te kunnen houden. 

 

Het zou beter geweest zijn als Obama woord had gehouden. Het zou beter geweest zijn als we in Europa leiders zouden hebben gehad die woord hadden gehouden, waar 'het westen' de Russen had beloofd dat 'eenwording' van Duitsland het eindstation zou zijn voor de uitbreiding van de invloedssfeer. Niet alleen beter voor de ingezetenen van de EU, maar ook voor de 'perifere' landen, die dan hadden kunnen, en moeten mikken op economische ontwikkeling in eigen land, inplaats van via de export van arbeidskrachten naar het westelijke deel van Europa, en het binnenharken van subsidie. Dan was nu een 'Euraziatische-Unie', nog steeds zuiver economisch, levensvatbaar geweest. Waren de grenzen verdedigbaar gebleven. En was het niet zo puinhoop geweest in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 

 

Maar 'as-is-verbrande-turf', en als we nu niet als de 'brandweer' mobiliseren om te redden wat er te redden valt, is de kans groot dat het hele Europese experiment affikt, zoals de 'Underdog' voorziet. Niet dat hij daar op zit te wachten. Maar hij weigert nog langer onze billen af te vegen na een toiletbezoek. 'Do, or Die'. En ik geef hem geen ongelijk, als president van de Verenigde Staten. De 'brandweer' is hier overigens nadrukkelijk niet dat groepje 'Verlichte Zielen' dat van Europa een pretpark vol droomkastelen en avontuurlijke sprookjes wil maken, in de hoop dat Joe Biden over vier jaar de 'Underdog' verslaat, en we terug kunnen keren naar de 'Status Quo'. 

Gratie

January 19, 2017

Chelsea Manning komt in mei vrij, nadat Obama haar op de valreep gratie verleende.

 

Ze is niet de enige gevangene die in vrijheid komt. En het is ook niet voor het eerst dat Obama veroordelingen omzette in kortere straffen, straf kwijtschold, of een veroordeling op voorhand al blokkeerde door een 'pardon' te verlenen. In de meeste gevallen betrof het mensen die veroordeeld waren wegens drugs-gerelateerde vergrijpen. Maar Manning is wel de enige die het wereldnieuws haalt. 

 

Net als bij het verlenen van gratie aan 'Pussy Riot', Chodorkovsky en 'Greenpeace'-activisten in Rusland door Poetin, en aan de staf van Reagan en Bush sr die waren veroordeeld wegens 'Iran-Contra' door Bush sr, voordat hij het stokje overdroeg aan Clinton, zijn dergelijke ingrepen in het rechtssysteem spraakmakend, als ze 'politiek beladen' zijn. Ze lokken commentaar uit, en waar ze bedoeld zijn als een verzoenend gebaar, kunnen ze ook juist polariserend werken, of het idee versterken dat een 'elite' misdrijven, die werden gepleegd om de macht van die 'elite' te versterken, onder de mat veegt. Dat laatste was evident toen Bush sr de daders van 'Iran-Contragratie verleende

 

Toen Poetin 'Pussy Riot' en Chodorkovsky gratie verleende, stonden westerse kranten bol van de beschuldigingen dat het 'opportunistisch' was. Van verzoening kon geen sprake zijn, zo meende men, omdat Poetin om te beginnen al had moeten voorkomen dat hun 'oogappeltjes' in de gevangenis waren beland. Ook al is het in een rechtsstaat uiteraard zo dat politieke leiders juist géén invloed op vervolging en vonnis horen te hebben. Zoals politici in Nederland ook nadrukkelijk afstand nemen van oproepen om zich te bemoeien met beslissingen om Wilders, of andere politiek actieve Nederlanders, te vervolgen wegens 'grensoverschrijdend' gedrag. 

 

In de praktijk bepalen leidende politici wel of een bepaalde kwestie 'prioriteit' krijgt van een Openbaar Ministerie, waarmee ze dus wel invloed uitoefenen. In landen als Rusland en de Verenigde Staten niet anders. Maar het inwilligen van gratieverzoeken is een rechtstreekse ingreep in de rechtsgang, en dat ligt altijd gevoelig. Dat Obama meer gratieverzoeken inwilligde dan enige andere president voor hem, werpt een apart licht op zijn relatie met de onafhankelijke rechterlijke macht, toch een hoeksteen van de 'Trias Politica'. 

 

Ter rechter zijde van het politieke spectrum heeft men kritiek op de gratie die Manning wordt verleend, omdat hij daar beschouwd wordt als een 'landverrader'. Persoonlijk vind ik het volkomen bizar dat Manning, die door zijn 'dump' een groot aantal immorele activiteiten en schendingen van het nationale en internationaal recht aan het licht bracht, daarvoor werd vervolgd. En hier zie je dan die fameuze 'Russische propaganda' aan het werk, waar ze direct de controverse die dit oplevert voor hun eigen publiek 'uitvergroten', door een discussie op 'Twitterwoord voor woord te publiceren, waarbij een 'liegbeest' dat ons de oorlog tegen Irak binnenloodste, de volle laag krijgt als ze zich boos maakt over het vrijlaten van Manning. 

 

Dat soort interferentie van 'RT', en andere Russische publicaties, alsmede een hele reeks 'alternatieve media', ontneemt de 'Legacy Media' de kans deze kwestie langs de 'partijlijnen' te 'spinnen' als een controverse tussen de 'humane' Obama, en de 'ijzervreters' in de Republikeinse partij. Zoals de 'Legacy Media' de gratiegolf die Poetin initieerde wegzette als een (mislukte) poging om een humaan gezicht te tonen kort voor de 'Winterspelen' in Sochi. Dat betekent dus dat er werk aan de winkel is voor de serieuze lezer. Wat is nu waar?

 

Onder Obama verdwenen er meer 'klokkenluiders' achter de tralies dan onder alle presidenten voor hem samen. Het verlenen van gratie aan Chelsea Manning is dan ook geen poging zich te verzoenen met mensen die kritiek hebben op dat aspect van zijn beleid. Het is geen handreiking aan Amerikanen die al die 'vuile spelletjes', geheime gevangenissen, het martelen, de 'drone-moorden', de illegale oorlogen, de 'regime change' operaties en de grootschalige 'surveillance' zat zijn. Anders zou hij ook andere 'klokkenluiders' gratie hebben verleend. En de enige andere die in de buurt komt, is een voormalige generaal, die op het punt stond te worden veroordeeld wegens het 'lekken' van informatie over de agressieve cyber-aanval van de Verenigde Staten met het 'Stuxnet'-virus. Maar dat lijkt meer op een 'deal' om verdere schade te voorkomen voor de 'elite'. 

 

We kunnen de motivatie van Obama niet weten, maar omdat het specifiek Chelsea is, en zij inmiddels als 'transgender' meer de aandacht trok dan als 'klokkenluider', heb ik sterk het gevoel dat Obama niet zozeer een 'klokkenluider' in vrijheid wilde stellen, maar een 'transgender'. Dat is ook een politieke daad, maar wel met een andere 'lading'. Het betekent dan ook niet dat Assange of Snowden nu veilig af kunnen reizen naar de Verenigde Staten, om een proces met vertrouwen tegemoet te zien, gelet op dit 'voortschrijdende inzicht'. 

 

Suggesties dat Poetin nu vast wel Edward Snowden op het vliegtuig naar Washington zou zetten, als blijk van 'goede wil' na de verkiezing van Trump tot president, werden door 'Moskou' ook direct de kop ingedrukt, door het asiel voor Snowden juist met enkele jaren te verlengen, en duidelijk te maken dat de 'klokkenluider' geen 'wisselgeld' is. Hoe dat soort zaken lopen in de toekomst, dat weet je nooit. Snowden zelf heeft, net als Assange, door laten schemeren best bereid te zijn om zich te verantwoorden voor de Amerikaanse rechter. Maar dan wel in een openbaar proces, met een 'jury' rechtbank. Niet voor een geheim militair tribunaal. Terwijl 'Moskou' wel enkele Russen terug wil die door de Verenigde Staten zijn ontvoerd, en in dat land lange gevangenisstraffen uitzitten. Maar Trump mag dan worden afgeschilderd als de 'rechterhand van Poetin' door de 'Legacy Media' en gefrustreerde neoconservatieven die hun globalistische plannetjes in rook zien opgaan, maar Trump is geen 'duif' op dit gebied.

 

Samengevat zie ik zelf de gratie voor Manning wel als een politieke daad, maar dan alleen in die zin dat Obama zo hoopt de weerstanden in de 'LGBT'-gemeenschap tegen zijn globalistische agenda te breken met dit gebaar van 'verzoening', en niet als het bewijs dat de man spijt heeft van zijn spijkerharde repressie van journalisten en 'klokkenluiders', die met de ene na de andere onthulling kwamen over vuige plannetjes en handelwijzen in de nationale, en internationale arena. Al kan het 'gesponnen' worden als een blijk van zijn oorspronkelijk plechtig beloofde 'transparantie'. Maar dan alleen voor zeloten die dat dolgraag willen geloven. En die groep is niet zo héél groot meer.

Nationalisme

January 18, 2017

Nationalisme komt in soorten, en maten.

 

In Nederland kennen we de gekte rond 'Oranje'. Heel het land viert feest als het 'nationale team' wint, en rouwt als er verloren wordt. In andere landen, zoals in de Verenigde Staten, vind je in klaslokalen de nationale vlag om de leerlingen te herinneren aan dat symbool van nationale eenheid. Veel landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, hebben een nationale omroep. Fransen verdedigen te vuur en te zwaard hun taal, en hun cultuur. 

 

Andere landen, veelal niet gezegend met grenzen die al geruime tijd bestaan, worstelen met het concept. In het bijzonder als de etnische en religieuze diversiteit groot is. En als het land eerder bezet was door een buurland, of zelfs nooit als onafhankelijk land heeft bestaan, en pas recent uit een veel grotere nationale eenheid werd losgeweekt. 

 

Vreemd genoeg zijn mensen als regel niet consistent, als je hen vraagt wat voor criteria ze hanteren om te bepalen of een gebied onafhankelijk zou moeten zijn, of niet. De meest logische oplossing lijkt de 'volksraadpleging'. Vraag het de mensen die in dat gebied wonen. Willen ze onafhankelijk zijn? Of bij een reeds bestaand land behoren? En welk land dan? Wil dat land hen ook hebben? 

 

Palestina was een tijd lang een Engels 'protectoraat'. De geschiedenis is hopelijk bekend? De Engelsen beloofden eerst de Palestijnen autonomie, als ze hielpen het Ottomaanse Rijk te verslaan. Braken vervolgens hun belofte, en na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied opgesplitst, waarbij uit het niets een 'Joodse Staat' werd geschapen, waarvoor de Palestijnen moesten wijken. Israël en haar buren voerden nog enkele oorlogen, waarbij Israël steeds meer Palestijns gebied veroverde. En het in het gebied dat restte, tot aan de grens met Jordanië en Libanon, de facto de scepter zwaaide. Stukje bij beetje wordt steeds meer van het gebied daadwerkelijk bij Israël gevoegd. En de eind deze week aantredende Amerikaanse president vindt het prima. 

 

Dat de lokale bevolking in het Palestijnse deel er geen vrede mee heeft, mag duidelijk zijn. Die willen een onafhankelijke staat. Maar kunnen dat op hun buik schrijven. Probleem is evenwel, dat Israël die Palestijnen ook niet als burgers van Israël de bijbehorende rechten wil geven. En dan heb je het dus over 'Apartheid' of 'Ethnic Cleasing'. Bepaalde Baltische landen kennen iets dergelijks, waar ze 'Russen', die daar woonden toen die landen onafhankelijk werden, losgesneden van de Sovjet-Unie, hun burgerrechten onthouden. Iets waar liberalen en humanisten fel tegen gekant zouden moeten zijn. Maar je wil de zichzelf 'liberaal' of 'humanist' noemende mensen die er geen probleem mee hebben niet hoeven tellen!

 

Andere 'probleemgebieden' waar 'liberalen', 'humanisten' en 'Verlichte Geesten' in de knoop komen met hun idealen van 'zelfbeschikking', zijn de Krim, het oostelijke deel van Oekraïne, en het noorden van Kosovo. Alsmede de gebieden waarvan Georgië zegt dat zij er de 'rechtmatige eigenaar' van zijn, terwijl de bevolking in meerderheid liever bij Rusland wil horen.

 

'Nationalisme' wordt binnen de EU gezien als een groot gevaar, maar waar het geopolitiek goed uitkomt, worden pro-Europese regeringen juist aangemoedigd om 'zeggenschap' te claimen over (delen van) landen die liever niks met de EU te maken hebben. Die claim wordt dan verdedigd, ironisch genoeg, met het 'argument' dat de 'nationale eenheid' bewaard dient te blijven. En in zulke gevallen heeft het 'centrale gezag' kennelijk het volste recht om met harde hand in te grijpen als de bevolking verzet biedt. Ook als dat centrale gezag op onrechtmatige wijze aan de macht is gekomen, zoals in Oekraïne. Terwijl we in voormalig Joegoslavië het tegenovergestelde zagen. Dat land was al geruime tijd een eenheid, maar moest en zou worden opgebroken. 

 

Dat laatste formeel langs 'etnische' en 'religieuze' lijnen, maar voor Noord-Kosovo werd dan weer een uitzondering gemaakt. Dat werd ingedeeld bij de 'maffia-staat' Kosovo, alhoewel de lokale bevolking liever bij Servië wil horen, dan bij die 'hofleveranciers' van ISIS. En de 'peacekeepers' staan erbij, en kijken ernaar als het uit de klauw loopt. 

 

Die inconsistente houding tegenover 'nationale identiteit' begint zich in de 'Atlantische' wereld te wreken. Met Obama nog aan het roer in Washington, en Hillary als gedoodverfde opvolgster, voelde Angela Merker zich gesterkt in het uitvoeren van de wens van George Soros toen ze vluchtelingen uitnodigde om naar Europa te komen. Nu Hillary zich als 'ambteloos burger' zit te verbijten, en Trump Merkel aanwrijft dat ze daarmee een onverantwoord risico nam, gaat het pijn doen. Uitgerekend haar woordvoerster aangaande mensenrechten keert haar de rug toe, terwijl haar vice-premier, en partijleider van coalitiegenoot SPD ineens 'ontdekt' dat die vluchtelingenstroom het gevolg is van het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten. Iets wat je hem vorig jaar écht niet zou hebben horen zeggen! En ook niet iets waar je Trump op aan kunt spreken, uiteraard. 

 

Hoe intensief ik de media ook afspeur, ik zie in Europa geen zelfbewustzijn ontstaan dat ons tussen de klippen die uit de mist opdoemen door kan laveren. Het enige wat de 'Atlantici' kunnen verzinnen, is negatief. Het is allemaal de schuld van Poetin! Hen treft geen blaam! Ze hadden de beste bedoelingen! Op de automatische piloot dobberen ze verder zonder visie. Steeds angstiger, omdat 'Grote Broer' hen aan hun lot over dreigt te laten. Al die jaren hebben ze nationale gevoelens met wortel en tak uitgeroeid, en ons voorgehouden dat onze manoeuvreerruimte bescheiden was, omdat 'Washington' leidend zou zijn. 

 

De creatie van een Europese identiteit werd zelfs afgehouden, omdat een onafhankelijke koers ook knap bedreigend kon zijn voor 'Washington' en haar neoconservatieve belangen. Daarom werd ook de totaal overbodige NAVO in stand gehouden. Hoe ironisch dan nu, als datzelfde Europa, dat weeskindje, nu door die 'Atlantici' beschouwd wordt als het laatste bastion, omdat het uitgerekend hun 'Grote Broer' is die hén in de steek laat. Terwijl ze nog niet eens geleerd hebben vrij van hun knieën te plassen!

 

Buren

January 16, 2017

Wat wil Poetin?

 

In de navolgende bijdrage probeer ik objectieve, en eenvoudig verifieerbare informatie te verschaffen over wat Poetin voor heeft met Rusland, en hoe hij de plek van Rusland in de wereld ziet. Omdat daar, in deze tijd van blinde haat grote behoefte aan is. Ik maak volop gebruik van 'westerse', bronnen, waarvan enkelen nadrukkelijk een bloedhekel hebben aan Poetin. Niemand zet mij hiertoe aan. Ik heb geen contact met Russen die mij instrueren, of zelfs maar weten van het bestaan van dit blog. Laat staan dat iemand mij hiervoor betaald. Ik vind gewoon dat u dit moet weten!

 

Als vertrekpunt voor een zoektocht naar het antwoord op die vraag, lijkt het mij een goed idee te beginnen met het hem gewoon te vragen. Daarna kunnen we zijn 'staat van dienst' tegen het licht houden om te bezien waar de woorden verschillen van de daden. Niet anders dan ik hier doe waar het Obama, Bush, Hillary, Rutte, Timmermans of Koenders betreft, bijvoorbeeld. 

 

Maar hoed u voor het luisteren naar de 'Kremlinkoekeloerders' van uiteenlopende pluimage! In het bijzonder waar ze historische parallellen voorschotelen, met Tsaren en Sovjet-leiders, omdat dat meer zegt over de fobieën en dogmatische kennis van die 'experts', dan over iets anders. Zo schreef Beatrice de Graaf, 'hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen', en eerder vaak te gast bij Pauw & Witteman, waar ze haar licht liet schijnen over 'Syriëgangers', waarvan wij ten onrechte dachten dat die bij ISIS en Al Qaida terecht zouden komen (!), dat Poetin lak heeft aan mensenrechten, grondrechten, of democratische vrijheden. Hoe verklaar je dit dan:

 

'In November, the Kremlin’s intention to create a constitutional commission in charge of introducing improvements to the Constitution, was mentioned in the newspapers.(2) Different proposals were also made by members of Parliament, such as Evgeny Fedorov, from United Russia. He proposed repealing Article 13.2 of the Constitution, prohibiting a state ideology, in order to authorize the development of a “national idea” based on “national values”. The Kremlin, however, refused supporting this kind of amendment to the Constitution. In fact, in his Address to Parliament on December 12, 2013 (3), Vladimir Putin first recalled that the Constitution combines two key priorities – the high status of rights and freedoms and a strong state. He underlined that the “constitutional skeleton” has to be stable and especially in the case of Chapter 2 of the Constitution, dedicated to rights and freedoms. According to his speech, we can therefore conclude that any changes that affect the rights and freedoms, are in principle, definitively excluded by Vladimir Putin.' (Bron).

 

Net als die geruststellende woorden over 'polderjihadisten', en de risico's van terroristen die met de stroom vluchtelingen mee zouden komen, verkoopt ze hier dus haar eigen ideologisch gekleurde dogma. Niet wat Poetin zegt, en ook niet de weerslag van zijn handelingen. Sterker nog, Poetin schreef mee aan de grondwet die in 1993 werd aangenomen door de Doema, en die internationaal de toets der kritiek beslist kan doorstaan. Wat niet wil zeggen dat de alledaagse praktijk de fraaie bedoelingen reflecteert in dat enorme land, dat alleen in de bevolkingscentra als Moskou en St Petersburg de allure heeft van een 'Eerste Wereldland'. 

 

Maar zolang het meest 'exceptionele' 'Eerste Wereldland', de Verenigde Staten, nog geheime rechtbanken hebben, martelen, mensen zonder vorm van proces opsluiten, er geheime gevangenissen in dictatoriaal geregeerde vazalstaten op nahouden,de privacy van burgers op onnavolgbare schaal wordt geschonden, en wereldwijd elke twintig minuten ergens een Amerikaanse bom viel, de laatste acht jaar, met inbegrip van 'drone killings' waarbij duizenden onschuldige burgers omkwamen, en aan de lopende band 'klokkenluiders' achter de tralies verdwijnen, zelfs minderjarigen de doodstraf kunnen krijgen, terwijl Beatrice dat land als onze bondgenoot beschouwt bij pogingen de wereld humaner te maken, vraag je je af of die 'leerstoel' van haar niet beter opgeheven kan worden. Althans, ik heb bij 'wetenschap' altijd het idee dat haar vertegenwoordigers 'koele kikkers' zouden moeten zijn die zich geen knollen voor citroenen laten verkopen. Laat staan dat ze zelf in de rol van verkoper schuiven. 

 

In een 'ingezonden brief' die werd gepubliceerd in de New York Times, hield Poetin ons zijn visie voor op het gevaar van Moslim extremisme, en wat er diende te gebeuren om daar het hoofd aan te bieden. We zagen al dat mevrouw de Graaf daar, zeker in die tijd, geen oog voor had. Nu schrijft ze dat Rusland wel nuttig kan zijn als hulpje bij de bestrijding van ISIS. Maar op 'onze' voorwaarden! Dan kunnen we nu wel concluderen dat dat station inmiddels gepasseerd is. Obama had geen interesse in de uitgestoken hand, en nam overduidelijk aanstoot aan de waarschuwing van Poetin dat het gevaarlijk is om een volk in te prenten dat het 'exceptioneel' is, want tijdens zijn 'Farewell'-speech herhaalde hij het nog maar eens met overtuiging. 

 

Poetin ziet de Russen, noch de Amerikanen, of de Nederlanders, als 'exceptioneel', en hij zegt te streven naar een vreedzame coöperatie tussen landen, waarbij hij de belangrijke rol van de Verenigde Naties benadrukt om een internationaal conflict te voorkomen. In 'het westen' is er bar weinig respect over voor de 'Verenigde Naties', of het 'Internationaal Recht', dat landen verbiedt om gewapenderhand in andere landen orde op zaken te stellen, zonder instemming van de 'Veiligheidsraad', of op verzoek van een internationaal erkende regering, vertegenwoordigd in diezelfde VN. 

 

Wie in het streven dat Poetin etaleert een duidelijke 'Tsaristische'-inspiratie herkent, moet toch de geschiedenis van Rusland in de tijd van de Tsaren eens beter bestuderen. Waar mevrouw de Graaf aangeeft dat Poetin er naar streeft het 'gepeupel' uit te buiten ter meerdere eer en glorie van een kleine bovenlaag, lijkt ze opnieuw de ontwikkelingen in 'het westen' en in Rusland door elkaar te halen. Bizar voor iemand in haar functie, want zo lastig is het toch niet om na te gaan dat dat volledig in strijd is met de realiteit. Sterker nog, in 2012 schreef 'The Economist' dat ze goede hoop hadden dat de snel groeiende Russische middenklasse het einde in zou luiden voor Poetin. De economische sancties van 'het westen' die daarna werden ingesteld, en de 'olie-oorlog' die 'het westen' ontketende, toen die verwachting niet uitkwam, en Poetin alleen maar aan populariteit in eigen land won, hebben hun tol geëist. Maar als Poetin die middenklasse een blok aan het been vindt, dan heeft hij de eerste twaalf jaar van zijn regeringsperiode wel vreselijk zitten pitten! Waarmee zeker niet gezegd is dat er niet nog volop werk aan de winkel is in Rusland, want de inkomensverschillen zijn er nog steeds gigantisch. Maar het gaat erom of dat de schuld van Poetin is, of niet. Niet dus. 

 

Poetin is de motor achter de totstandkoming van de 'Eurasian Economic Union'. Een 'EU' zoals die oorspronkelijk was opgezet, gericht op handel. En op dat niveau wil hij dolgraag samenwerken met de landen van de 'EU'. Vanuit die gedachte kwam ook de toenadering tot China en Iran tot stand, waarbij China economisch gezien veruit de grootste partner is. Rusland zoekt dus geen dominante rol, maar economische samenwerking, tot voordeel van alle betrokkenen, in een 'open markt' voor elkaars producten, grondstoffen en diensten. Iets waar ook veel Europeanen die inmiddels tegenstander zijn van de huidige 'EU', vanwege het 'gebemoei', nog altijd voorstander van zijn. Dat 'gebemoei' trekt Poetin niet. En waar Europeanen in hem een medestander zien op dit punt, schiet dat mensen als de Graaf in het verkeerde keelgat. 

 

Als u op basis van het bovenstaande meent dat Poetin een kwade genius is, dan vraag ik mij toch echt af welke maatschappelijke visie u koestert? Natuurlijk, als je een rechts-extreme Oekraïense nationalist bent, dan kun je het verlies van de Krim niet verwerken, en vervloek je Poetin die na een lokaal referendum de Krim weer inlijfde bij Rusland, conform de wens van de meerderheid van de bevolking, nadat 'Team Nuland' in Kiev de macht had overgenomen. Dito voor 'afvallige' regio's waarvan Georgië vindt dat ze daar recht op hebben. En als je een Moslim-extremist bent, zit het je niet lekker dat Tsjetsjenië geen eerlijke kans krijgt om zich aan te sluiten bij het Kalifaat van ISIS. Maar persoonlijk zie ik dat niet als ambities waar een humanist en liberaal enige affiniteit mee zou moeten hebben. Dus hier kijk ik meer naar die andere aspecten. En als ik dan constateer dat de Russen zelf de man op handen dragen, denk ik: Ga eens praten, inplaats van vanuit je schuttersputje onzin uit te kramen. Praten, zoals je met je buren doet.

Angst

January 16, 2017

Herinnert u zich nog de eerste serieuze signalen over 'Russische hackers'?

 

Dat was rond de coup in Oekraïne. Onbekenden maakten toen telefoongesprekken openbaar, waaruit bleek dat 'het westen' die staatsgreep zorgvuldig had voorbereid, waarbij een Amerikaanse staatssecretaris met de Amerikaanse ambassadeur overlegde wie ze in de regering wilde hebben, en wie niet. Aarzeling bij Europese regeringsleiders, waardoor de EU niet echt enthousiast was, schoof ze bruusk terzijde met een 'Fuck the EU!'

 

(Ik kies hierboven voor een link naar het 'transcript' dat de BBC naar buiten bracht, omdat de commentator van de Britse staatsomroep schrijft: 'But is the interception and leaking of communications really the way Russia wants to conduct its foreign policy ? Goodness - after Wikileaks, Edward Snowden and the like could the Russian government be joining the radical apostles of open government?'. Bestuurlijke transparantie als verschrikking? Is dat uw angst ook? Ik heb daar geen angst voor. Sterker nog, ik juich een transparante overheid van harte toe!) 

 

Vervolgens kwam naar buiten dat de 'Commissaris' die zich namens de EU bezighield met 'buitenlandse betrekkingen', telefonisch was geïnformeerd over het gegeven dat 'demonstranten' op het Maidanplein hun eigen mensen hadden afgeschoten, om de vlam in de pan te doen slaan. Lange tijd fanatiek ontkend door 'het westen' als een wilde 'complot-theorie', maar uiteindelijk bewezen, toen één van de schutters wroeging kreeg en via de BBC die lezing bevestigde

 

Of het Kremlin iets te maken had met die onthullingen, of niet, werd nooit aangetoond. Mij persoonlijk interesseert het ook niet wie dat soort vuige geopolitieke spelletjes in de openbaarheid bracht. Inbreken op telefoons, computers, en het afluisteren van mensen in hun privé-omgeving, zonder gerechtelijk bevel, keur ik niet goed. Dat overheden, en uiteenlopende activisten, onderzoeksjournalisten en criminelen dat toch doen, waarbij overheden zonder schroom hun eigen wetten overtreden, en die inbraken zelfs gebruiken om 'malware' te installeren in computers die hele takken van industrie plat kunnen leggen, is een gegeven. Maar als datgene wat langs die weg in de openbaarheid komt het algemeen belang dient, zoals met die afgeluisterde telefoongesprekken over een gewelddadige coup in Oekraïne, of de illegale en immorele handelwijze van Hillary, en de leiding van de 'Democratische' partij, vind ik dat te billijken. 

 

Het beschermen van burgers tegen onfrisse of criminele praktijken appelleert aan mijn rechtvaardigheidsgevoel. En daarbij interesseert het mij niet of degene die mij op de hoogte brengt een Rus is, een Amerikaan, een Australiër, een Nederlander, een Jood, een Moslim, of een atheïst. De ernst van de criminele handeling zelf is voor mij bepalend. En dat 'anderen' het ook doen, is geen argument ter verdediging. Al helemaal niet als daarvoor het bewijs ontbreekt. 

 

Dat laatste werd, na een stortvloed aan onthullingen, wat in het westen leidde tot een enorme heksenjacht, waarbij tal van 'hackers' en 'klokkenluiders' van hun bed werden gelicht, en tot héél lange gevangenisstraffen werden veroordeeld, zo'n ernstig probleem, dat op enig moment westerse regeringen en hun 'Legacy Media' begonnen met het verzinnen van 'onthullingen'. Herinnert u zich de 'Panama Papers' nog? De koppen in de krant, die Poetin in verband brachten met het wegsluizen van geld via dat 'gehackte' kantoor in Panama? Wat 'Nep-Nieuws' bleek? 

 

En nu Trump van de Amerikaanse kiezer de voorkeur kreeg boven Hillary, ondanks de 'vuiligheid' die werd opgegraven over Trump, die stelde dat je als VIP vrouwen in het kruis kon tasten, worden we overladen met 'Nep-Onthullingen' die slechts één doel hebben: Mensen die échte onthullingen, naar buiten gebracht door activisten als Wikileaks, of Russische media, gebruiken voor het vormen van hun mening over de 'toestand in de wereld', in diskrediet te brengen, omdat ze daarmee 'de vijand' in de kaart spelen. 

 

Vijand? 

 

Zoals in 'de Joden'? Of 'de Moslims'? Of 'de Negers'? Hier concreet dus 'de Russen'? 

 

Recent zit ik een vuig stukje anti-Russische propaganda in NRC te lezen, van zo'n 'Raam-op-Rusland'-adept, en die komt met voorbeelden over 'Fake News' dat door 'de Russen' verspreid zou zijn, waarover weinigen in het westen iets gelezen hebben. Over een kind dat in Oost-Oekraïne gekruisigd zou zijn door die nazi's die sinds de coup in dat land de dienst uitmaken. Als u op zoek gaat naar 'links' over dat onderwerp, stuit u op een stortvloed aan berichten in de 'Legacy Media', en zelfbenoemde 'Fact Checkers', die verontwaardigd zijn, omdat het bericht 'onbevestigd' is. Ik heb zelf geen idee of die getuige, die in een vluchtelingenkamp in Rusland een veilig heenkomen had gezocht na het opstarten van de pogroms in dat land, gericht tegen 'Russisch taligen', geloofwaardig is, of niet. Wat ik wel weet, is dat identieke verhalen van Moslim-extremisten, die in Oekraïne de regering in Kiev helpen bij hun strijd tegen 'de Russen', er niet vies van zijn 'ongelovigen' (Christenen, Orthodox of anderszins) aan het kruis te nagelen. Of dat ene bericht er voor zorgde dat mensen de kant van 'de Russen' kozen weet ik niet. De gruwelijke slachting in Odessa, waar 'Russisch taligen' bij tientallen omkwamen, toen het gebouw waarin ze zich bevonden door Oekraïense 'nationalisten' in brand werd gestoken, en iedereen die probeerde te vluchten werd afgeschoten of doodgeslagen, gaf al voldoende inzicht in de weinig humane intenties van de nieuwe machthebbers in 'Kiev'. 

 

Kortom, het is niet schandelijk om Russen te zien als mensen zoals wij zelf. En hun kranten, websites en zenders te beoordelen zoals je dat vroeger in 'het westen' standaard deed. Op basis van wat feitelijk juist is, en of de boodschap die ze verspreiden gericht is op dialoog en verzoening, of op het aanwakkeren van vijandschap en oorlog. En dan kunnen de pretentieuze westerse 'Legacy Media' niet in de schaduw staan bij hun Russische concurrenten. Daarmee zeg ik niet dat je de kijk van die redacties op de wereld over moet nemen, of elk bericht dat 'RT' naar buiten brengt voor zoete koek moet slikken. En uiteraard heeft Rusland/het Kremlin belangen in de wereld die net zo min bij u passen als die van de CIA en het 'militair-industrieel complex' in ons deel van de wereld. Maar laat je niet in een hoek duwen! Gebruik je gezonde verstand. Sta op tegen die oorlogshitsers die in de 'Legacy Media' de dienst uitmaken, en de paranoia over 'Russische hackers' aanwakkeren ter bevordering van hun obscure agenda!

Roze

January 15, 2017

Gisteren begonnen de demonstraties tegen Trump, die op 20 januari uit moeten monden in een grootschalige verstoring van de openbare orde in Washington, tijdens de inauguratie.

 

Door de commandant van de 'National Guard' in Washington per 20 januari te ontslaan, draagt Obama een steentje bij aan de kans dat het finaal uit de hand loopt. Of dat boze opzet is, of het zoveelste bewijs van bestuurlijk falen van de scheidende president en zijn staf, dat kunnen we niet weten. Ergens hoop ik nog steeds dat historici zullen aantonen dat Obama geen doortrapte schurk was, met een dubbele agenda, maar dat hij simpelweg niet was opgewassen tegen zijn taak. Als we hem de laatste weken van zijn presidentschap in actie zien, waarbij hij een schitterende toespraak houdt, met Noord-Koreaans aandoende ovaties van een gehypnotiseerd publiek, en zijn 'Regime Change'-chef, Joe Biden, de 'Presidential Medal of Freedom' uitreikt, mét 'eervolle vermelding', dan denk ik weer: 'Roze Wolk'. Iemand kán niet  doortrapt zijn....

 

Waar zijn supporters er op wijzen dat Obama juist vol goede plannen zat, maar dat de Republikeinen in het 'Congres' het hem verschrikkelijk lastig hebben gemaakt, is dat tot op zekere hoogte een valide excuus. Anderzijds zijn er nogal wat 'goede plannen' van Obama die wellicht vol zaten met 'goede bedoelingen', maar wel érg beroerd uitpakten. Voor Amerikanen, voor Europeanen, voor Russen, en voor mensen in Syrië, Libië, Yemen, Brazilië, Venezuela. Eigenlijk voor iedereen, overal in de hele wereld. Al is het een gegeven dat hij bij zijn aantreden een 'bak schroot' in de schoot geworpen kreeg van Bush en Cheney, met een finaal geïmplodeerde economie, en uitzichtloze oorlogen in Irak en Afghanistan.

 

Wat pleit voor 'Roze Wolk', is dat Obama zelf er stellig van overtuigd is dat hij het land, en de wereld, beter achterlaat dan toen hij aantrad. De verschillen tussen arm en rijk zijn tijdens zijn dienstverband spectaculair gestegen. Studieschulden van studenten die alleen maar werk kunnen vinden als 'hamburger-omdraaiers' in een 'Fast-Food'-restaurant eveneens. De gemiddelde leeftijd waarop Amerikanen overlijden daalt. De gerapporteerde 'economische groei' komt exclusief voor rekening van het door hem geïntroduceerde 'Obamacare', dat voor de gemiddelde Amerikaan onbetaalbaar is, en alleen verzekeringsmaatschappijen rijk maakt. 'Schoolshootings' en terreuraanslagen wedijveren met een golf van doden als gevolg van politiegeweld. In zijn eigen Chicago, waar zijn vriend, eerder Obama's 'Stafchef', burgemeester is, vallen de doden bij bosjes. Heroïneverslaving is een 'volksziekte'. De staatsschuld is geëxplodeerd. En dan hebben we het nog maar niet over de landen waar zijn 'Team' zich met de binnenlandse aangelegenheden bemoeide, die als gevolg daarvan zijn veranderd in smeulende sintels die slechts vluchtelingen produceren. 

 

Dat je, met zo'n erfenis, het idee hebt dat kiezers massaal op de door jou aangeprezen opvolgster zullen stemmen, getuigt van een wereldvreemdheid die eng is op dat niveau. En als die kiezers dan opteren voor de concurrent, komt dat blijkbaar hard aan. Zo hard, dat je wel iemand wil schoppen. En omdat je al geruime tijd bezig bent de Russen te schoppen, en je fanclub je daarin van harte steunt, schiet je uit je slof? Wat bezielt die mensen? Hoe is het mogelijk dat hun rationele vermogens zo gecompromitteerd zijn?

 

Dat brengt mij bij de 'Faux Pas' die de afgelopen week de 'Legacy Media' inspireerde om de Rusland-haat door het dak te jagen. Bas Heijne schrijft dat het 'nieuws' over Trump en 'Golden Showers' in een Russisch hotel, waar zijn krant niet over uitgepraat raakt, met 'specials' over 'Kompromat' als typisch Russische techniek om politieke tegenstanders uit te schakelen, en spionnen te werven, toch waarschijnlijk 'Fake News' was. Maar NRC en de andere 'Legacy Media' hebben niks fout gedaan, want het was gewoon een 'koekje van eigen deeg', na wat Trump-aanhangers 'zijn' arme Hillary hebben aangedaan...........

 

O ja?

 

Dat 'rapport' over Trump heeft een interessante historie. Het begon met een opdracht van een 'Super-PAC' die de kandidatuur van Jeb Bush ondersteunde. Toen die bakzeil haalde, namen de 'Democraten' de opdracht over. 'Mother Jones', fel pro-Hillary, publiceerde de verzinsels al eerder, in de tijd dat haar achterban ook geluidsopnames in de openbaarheid brachten waarin Trump propageert dat je als VIP vrouwen in het kruis kunt tasten. En ze wanhopig probeerden vrouwen te vinden die wel wilden verklaren ooit onzedelijk te zijn betast door Trump. De 'Legacy Media' dienden die 'sappige' verhalen gretig op, er van overtuigd dat kiezers Trump daardoor zouden laten vallen als een baksteen. Het was het absolute dieptepunt van journalisten en redacties die zichzelf zien als de rechtmatige erfgenamen van het 'Verlichtingsdenken'. Mag ik een teiltje?

 

'Kompromat' was dus het wapen dat 'Team-Hillary' gebruikte, overgenomen van Jeb Bush. Wil u nog beter bewijs voor het gegeven dat de Republikeinse en de 'Democratische' Partij een bestuurlijke 'elite' vormen, met de families Bush en Clinton als 'Royals'? 

 

Zet dat af tegen de compromitterende onthullingen die over Hillary in het nieuws kwamen. Althans, niet in de 'Legacy Media', maar bij de 'alternatieve media' die de taak van 'onderzoeksjournalistiek' hebben overgenomen van die volgevreten, zelfingenomen journalistieke bejaarden die hun op reclame en 'betaalde boodschappen' drijvende publicaties vol mogen pennen. Over 'scheve schaatsen' met een wapenhandel in Benghazi, tussen Libië en Syrië, om Al Qaida in Syrië wapens te kunnen leveren. Over het, in strijd met de wet, gebruiken van een privé 'mail-server' om officiële correspondentie verborgen te kunnen houden voor journalisten en historici. Over het verkopen van invloed via een 'Liefdadige Instelling', die voor de Clintons miljarden binnenharkte. Over de suspecte verbanden tussen Saoedi Arabië en Qatar, financiers van wereldwijde terreur, met inbegrip van '911', en Hillary. Het niet overhandigen van emails na een gerechtelijk bevel. En het stelen van de voorverkiezingen, waar opponent Bernie Sanders op illegale wijze buiten spel werd gezet. Of de innige samenwerking tussen 'State Actor' Oekraïne en 'Team Hillary' om Trump in verband te brengen met Rusland.

 

De media die daarover berichtten, waar de 'Legacy Media' dat nalieten, moeten nu dus niet zeuren over dat 'Golden Showers'-verhaal, want dat is gewoon 'pay-back'? Waar zitten je hersens, Bas? Wat is er 'Verlicht' aan dat soort 'journalistiek'? Hoe kan iemand die bewezen grootschalige corruptie, en dat gebrek aan moreel besef, wegstrepen tegen een roddel over seksuele uitspattingen? Met dat soort commentaar win je toch nooit stemmen terug voor wat 'op papier' de 'Moral High Ground' is? 

 

Het maakt geen verschil meer of Obama net zo doortrapt is als Hillary, als je dat soort 'supporters' hebt. Prachtige afscheidsrede van Obama, maar hij had er beter aan gedaan er naar te handelen, inplaats van zich in te laten pakken door de Clintons en hun 'omgeving', waaronder die andere 'Amerikaanse Adel', de 'Bush-familie'. Hij, en de 'Legacy Media', hadden de kans. Jammer dat ze 'm niet gegrepen hebben, en hun ziel verkochten aan de hoogste bieder. Het maakte de weg vrij voor Trump. 'Penny wise, Pound foolish!'. En zet u maar schrap voor het vervolg!

 

Apart

January 14, 2017

Nu Oost-Aleppo gevallen is, strijders en hun familie per bus naar Idlib zijn gebracht waar ze zich konden verenigen met hun vrienden van Al Qaida, en legitieme bewoners proberen het verwoeste stadsdeel weer op te bouwen, is 'Syrië' uit het nieuws.

 

Dat wil niet zeggen dat er niks te melden valt. Het 'Staakt-het-Vurenhoudt redelijk stand, volgens de meeste waarnemers. Al gaat de strijd tegen Al Qaida, en andere terreurorganisaties die internationaal als zodanig erkend zijn, en op 23 januari niet aan de onderhandelingen in Kazakstan deel zullen nemen, onverminderd door. Onder meer om de watervoorziening voor Damascus veilig te stellen, nadat het drinkwater voor de hoofdstad enkele weken geleden werd vergiftigd door 'rebellen'. 

 

De relatieve stilte is mede het gevolg van de machtswisseling in 'Washington', en bij de VN, waar Ban Ki Moon zijn ambities om het batige saldo van zijn rol als 'schoothondje' te verzilveren, met een gooi naar het premierschap in Zuid-Korea, in duigen zag vallen, nadat zijn broer en neef in New York werden aangehouden op beschuldiging van corruptie. Een serieus probleem in dat land, waar de zittende premier om diezelfde reden haar biezen mocht pakken. In hoeverre de Amerikanen hebben gewacht met die aanhouding tot hun vriend Ban niet meer bruikbaar was, is voer voor speculatie. 

 

Hoewel Trump zelf nadrukkelijk de bestrijding van Islamitische terreur als de hoogste prioriteit ziet, en in Rusland eerder een bondgenoot zag dan een tegenstander, komen er recent andere geluiden uit dat kamp. In hoeverre dat simpelweg het 'politieke spel' is, om de hoorzittingen rond de benoemingen van de nieuwe president niet te veel te belasten, zal moeten blijken. De 'Legacy Media' juichen bij elke nieuwe verklaring van een door Trump benoemde minister dat Rusland wel degelijk een vijand is. Maar die hoorzittingen zijn niet de plek waar je de strijd aan moet binden met het establishment. Dus laten we nog even geduld hebben.

 

De situatie in het Midden-Oosten blijft echter buitengewoon complex. Zoals ook blijkt uit een recent bombardement van een Syrisch vliegveld bij Damascus door Israël. Ten bate van Al Qaida/ISIS, dus. Terwijl ook Erdogan, met de aanvoer van Islamitische extremisten uit het westelijke deel van China, die eerder al in verband werden gebracht met een aanslag in Bangkok, onberekenbaar blijft. Zowel Israël, als het Turkije van Erdogan, zien niets in een seculiere regering met een verhoudingsgewijs liberale grondwet in Damascus. Maar wat ze dan wel willen blijft in nevelen gehuld. 

 

Erdogan wist zich bedreigd door Obama en de Europese NAVO-landen, na de mislukte coup. Dat Rusland er de hand in had dat Erdogan dat overleefde, blijft een gerucht, en niet meer dan dat. De toenadering tussen beide landen, zo kort nadat ze bijna met elkaar in oorlog raakten, na het neerschieten van een Russische jachtbommenwerper die doelen in Syrië had aangevallen, was een staaltje 'Real-Politik' waar menige ideologisch bevlogen commentator het knap moeilijk mee heeft. Het zegt echter niets over de toekomst. 

 

De komende besprekingen in Astana, op initiatief van Rusland, Turkije, Iran en Syrië, waarvoor de 'rebellen' die willen praten zijn uitgenodigd, zonder voorwaarden vooraf, kunnen nooit een finale oplossing genereren. Als er al 'rebellen' op komen dagen. Het grootste probleem voor lieden die zich als vertegenwoordigers van 'gematigde' groepen opwerpen, is hun gezag. Net als in het door ons 'bevrijde' Libië, wemelt het er van de ambitieuze machtswellustelingen. Geen gebrek aan types die zichzelf al in Damascus de troon zien bestijgen. Maar geen van hen heeft de autoriteit om te spreken namens het Syrische volk als geheel. Om nog maar te zwijgen over al die buitenlanders die in Syrië ruim in de meerderheid zijn onder de 'rebellen'. Zelfs volgens het anti-Assad propagandakanaal 'Syrian Observatory for Human Rights' in het liefelijke Engelse Coventry. 

 

Syrië is net zo min een 'burgeroorlog' als al die andere gewapende conflicten in landen waar het westen het 'regime' ten val bracht. Het zijn 'zuiveringsoperaties' ten bate van geostrategische belangen. In hoeverre Trump daar verandering in gaat brengen, en of de nieuwe 'Secretaris Generaal' van de VN, en wellicht nieuwe politieke leiders in Europa, daar verandering in zullen brengen, valt te bezien. 'Geostrategisch' valt samen met 'economisch', en dan is er zeker een kans dat Trump liever een 'deal' sluit, dan dat hij de lange termijn visie van Obama en consorten overneemt, waarin het 'brengen van offers' zo'n cruciale rol speelt. Maar 'economisch' is hier ook het belang van het 'financieel-militair-complex'. En de belangen van die sector, en de mensen die er hun dagelijks brood verdienen, zal hij niet eenvoudig terzijde kunnen schuiven. 

 

Amerikaanse veiligheidsdiensten, en Europese regeringen die nog worden bestuurd door politici die vasthouden aan die lange termijn strategie, ongeacht de kosten voor de eigen burgers, proberen Trump over de rand te duwen. Of hem tenminste zoveel om handen te geven, dat hij aan regeren niet toekomt. Overigens zie je nu ook hoe allerlei mensen die zich in slaap lieten wiegen door Obama c.s. over de macht van de Staat, wakker schrikken nu Trump die capaciteiten erft. Waar Nixon voor werd gedwongen op te stappen, is nu 'normaal'. Sterker nog, waar Nixon over struikelde, zou anno 2017 niet eens in de krant, of op het journaal komen. Daar zette Hillary Clinton haar 'babystapjes' op de glibberige weg naar de top. Als advocaat voor de aanklagers, notabene. 

 

Het lot van Syrië ligt niet in de handen van Assad, of het Syrische volk. Veel meer dan het verdedigen van enkele bevolkingscentra in het land zit er vooralsnog niet in. Toch is dat de moeite waard, en zou het goed zijn als de besprekingen in Astana duidelijk zouden maken hoe alle spelers de toekomst van dat land zien. Als een seculiere rechtsstaat, met een solide, liberale grondwet? Of als een Sharia-bolwerk, waar minderheden slechts het recht hebben om te worden opgeknoopt? Als een 'Soennitische Staat', 'thuisland' voor Palestijnen, grenzend aan de 'Joodse Staat'. Met Iran als exclusief 'Shiitische Staat'. Apartheid in een nieuw jasje.

Aangeschoten

January 13, 2017

Een in Nederland gevestigd IT-bedrijf zou gefaciliteerde hebben bij het 'hacken' van de 'Democratische' partij.

 

Bewijs daarvoor is er niet. Maar aan het hoofd van het snel groeiende bedrijf staat een Rus, dus wat wil je nog meer? Alleen al het noemen van het bedrijf in dit verband zal genoeg zijn om bedrijven die gebruik maken van de diensten van 'Webzilla' kopschuw te maken. De Engelse 'geheim agent' die dat 'rapport' schreef dat overal slachtoffers maakt, en de toch al op scherp staande relatie tussen Rusland en het westen richting ongecontroleerde hysterie drijft, is 'ondergedoken'. We kunnen hem dus niet vragen hoe hij aan zijn 'wijsheid' komt. Erg conveniënt voor degenen die niet kunnen wachten op de escalatie richting gewapend conflict.

 

Hoe verleidelijk het ook is om te vervallen in 'complot-denken', met een groep die de regie in handen heeft, en precies weet wat ze doen, wil ik er nog maar eens op wijzen dat ik daar zelf niet in geloof. Dat is echter geen geruststellende gedachte! Als er een centrale regie zou zijn, zou een keuze om ten strijde te trekken een bewuste keuze zijn. En dan kun je vervolgens wijzen op het gegeven dat er toch niemand zo gek zou zijn om een atoomoorlog te ontketenen. 

 

De Russen zelf zien dat overduidelijk anders. Maar vermoedelijk juist omdat ze sterk het gevoel hebben dat de regie in 'Washington' en 'Brussel' simpelweg ontbreekt. En elke vonk het kruitvat kan doen exploderen. Derhalve plaatsen ze op dit moment hun meest moderne luchtafweer rond Moskou, en doen ze daar ook niet geheimzinnig over. 

 

De 'smeltkroes' van 'agenda's' die het anti-Russische sentiment aanwakkeren, of er gebruik van maken, bevat allerlei mensen die het 'Grote Plaatje' niet zien. Concurrenten van 'Webzilla' hebben wellicht taart besteld voor bij de koffie, na het horen van het 'goede nieuws' dat hun concurrent met een voorhamer uit de 'markt' wordt gewerkt. Mensen die zenuwachtig zijn over al die berichten dat 'hackers' hun leven behoorlijk kunnen vergallen, slaan een kruisje als ze lezen dat die 'enge types' een zware slag is toegebracht. Zonder zich te realiseren dat het vooral westerse overheden zijn die 'hacken' op een wijze die hen schade toebrengt. 

 

Als je willekeurige mensen op straat vraagt welke schade 'hackers' hebben toegebracht aan de 'Democratische' partij, weten ze dat niet. Ze weten niet dat die 'hacks' aan het licht brachten dat de leiding van de 'Democratische' partij rotzooide met de stemmen die werden uitgebracht tijdens de voorverkiezingen, om te voorkomen dat Bernie Sanders zou winnen van Hillary. Ze weten niet dat die 'hacks' aan het licht brachten dat tal van journalisten en redacties bij de 'Legacy Media' hun instructies kregen van 'Team Hillary' over wat ze moesten publiceren, en wat niet. Ze hoorden iets over het gebruik van een 'eigen server', maar weten niet dat dat was om te voorkomen dat bepaalde correspondentie van Hillary, in haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken, te onttrekken aan de bij wet verplichte archivering, zodat bepaalde gebeurtenissen achteraf kunnen worden gereconstrueerd, als het uit de klauw loopt. Zoals in Benghazi, waar Hillary een handeltje in wapens had opgezet, samen met een stel dictatoriale regimes in het Midden-Oosten, ten behoeve van extremisten in Syrië. Ze weten niet dat de 'Clinton Foundation' een 'loket' was waar invloed op de Amerikaanse politieke werd verhandeld middels 'Pay-to-Play', waar 'donoren' macht konden kopen. 

 

Een onwaarschijnlijk groot aantal specialisten op 'IT'-gebied trekken de conclusies van de Amerikaanse geheime diensten, over de betrokkenheid van 'de Russen', in twijfel. Dat aantal is zo groot, en de argumenten die ze aanvoeren zijn zo sterk, dat je ziet dat het zwaartepunt in de propaganda al aan het verschuiven is. Technisch bewijs is er simpelweg niet. Ook niet in de 'geheime bijlage'. Dus lekken de geheime diensten nu dat ze 'bronnen' hebben van vlees en bloed. Zoals ex-agent Steele, blijkbaar. Die een commerciële 'business' had in het 'vinden' van belastend materiaal om in politieke campagnes te kunnen gebruiken om opponenten 'zwart' te maken. Een goudmijn, waarbij je alles kunt verkopen waarvan niet direct bewezen kan worden dat het onwaar is. 

 

Dat Rusland actief is in de 'cyberwereld', is een open deur. Dat het gebruik van een Russisch IP-adres voor een bepaalde 'hack' bewijs zou zijn voor Russische daders, is absurd. Net als aanwijzingen dat de 'hackers' de Russische taal gebruiken. Notabene door het gebruik van oude Oekraïnse 'malware' voor een 'phishing-mail', waardoor de 'account' van John Podesta gekraakt zou zijn. Het is zelfs zó absurd, dat zelfs commentatoren bij de 'Legacy Media' die dolgraag willen geloven dat Rusland 'het' gedaan heeft, zich in de meest onmogelijke bochten wringen om dat er bij de lezertjes in te rammen. Zoals bij NRC, waar ze in korte tijd al tal van artikelen publiceerden over private Russische 'hackers' die eigenlijk in dienst zijn van het 'Kremlin'. Zoals Assange eigenlijk in dienst is van de Australische overheid, omdat hij de Australische nationaliteit bezit. En een Jood altijd een Jood zal blijven, die uit is op wereldoverheersing. Hoe ziek wil je het hebben?

 

De brij van hele en halve leugens, en onbewezen complotten, ontneemt ons het zicht op de échte wereld. Niet alleen ons, de burger en kiezer, maar degenen die op het hoogste niveau de beslissingen moeten nemen zijn eerder nóg ernstiger in verwarring. U heeft tenminste nog uw gezonde verstand, waardoor u het zich kunt permitteren enige afstand te nemen. Maar die lui op hun ministerspost worden 24/7 overvoerd met die enge sprookjes, en mógen niet eens kijken naar informatie waarbij de andere kant van de medaille wordt getoond. Hun bekrompen wereld is echt doodeng! En één van die 'spokenjagers' hoeft maar ergens aan de grens een 'schim' te zien, en de kans is groot dat ze in het wilde weg beginnen te schieten. 

 

Dat de 'Volkskrant', die in Nederland onderzoek deed naar 'Webzilla', samen met een journalist van de 'Wall Street Journal', er aanvankelijk niet over publiceerde, omdat er simpelweg geen spoor van bewijs was, en experts stelden dat het een knap onwaarschijnlijk verhaal was, valt in hen te prijzen. Maar nadat 'CNN' en 'Buzzfeed' dat soort scrupules niet bleken te bezitten, wilde de Volkskrant die 'scoop' niet uit handen geven. Vervolgens namen de minder integere 'Legacy Media' het bericht in de Volkskrant over, zonder de daarin geuite twijfel. Die bij de Volkskrant overigens ook niet meer is dan een 'enerzijds'/'anderzijds' verhaal. Dus niet: Onschuldig tot het tegendeel bewezen is! In de wereld waarin we nu leven is het volkomen geaccepteerd dat je zelf je onschuld moet bewijzen. 

 

De kop boven het artikel op de voorpagina van NRC gisteren, dat een Amerikaanse president 'in opspraak' Poetin goed uitkomt, onderschrijft wat ik hier stel. Die krant, en andere 'Legacy Media', putten zich eerst uit in het verspreiden van geruchten over Trump, die eigenlijk een 'geheim agent' van Poetin is. Als dat verhaal zoveel gaten vertoont, dat het niet houdbaar meer is, schakelt men over op het 'aangeschoten wild' thema. Kennelijk in de hoop dat de lezertjes niet door hebben dat zij degenen waren die dat 'wild' hebben 'aangeschoten'. Alles wat er gebeurt in de wereld 'komt Poetin goed uit'. Zoals de Nazi's voor de Tweede Wereldoorlog ook bleven hameren op die 'sluwe Joden', die in de Sovjet-unie, en de 'Communistische Internationale', de dienst uitmaakten, en ons altijd nét iets te slim af waren. Vandaar dat Poetin die luchtafweer rond Moskou plaatst.

Grafkelder

January 12, 2017

De geur van bederf die opstijgt uit de grafkelder van de westerse journalistiek, wordt met elke nieuwe dag penetranter. 

 

De 'kredietcrisis' van 2008 was hét moment om 'schoon schip' te maken, terug te keren naar de realiteit, en 'politieke nederigheid'. Zoals ik hier eerder schreef wilde ik de verkiezing van Barack Obama, die het in de voorrondes had opgenomen tegen Hillary, en de feitelijke verkiezingen won van de door en door moreel verrotte McCain, zien als een 'nieuwe start'. En ofschoon Obama zelf buitengewoon tevreden is over zijn eigen 'performance', vind ik het in ieder opzicht een bittere teleurstelling. 

 

Onder zijn fans velen die ons voorhouden dat hij het wel heeft geprobeerd, maar dat de weerstand te groot was. Ik geloof daar niks van. Dat die weerstanden tegen meer realisme en grotere transparantie enorm zijn, dat ontken ik allerminst. Maar ze zijn onder Obama alleen maar groter geworden, door zijn toedoen. Je hoort Obama ook niet zeggen dat hij zelf teleurgesteld is in dat opzicht. Sterker nog, hij laat geen kans voorbij gaan zichzelf een schouderklopje te geven, omdat hij het land weer 'beter' en 'sterker' heeft gemaakt. Dan leef je in een droom.

 

Een belangrijke factor is die journalistiek. Van een geducht wapen in een levende democratie, werd het in minder dan geen tijd omgevormd tot een 'roeptoeter' voor obscene propaganda voor standpunten die lijnrecht ingaan tegen de belangen van de bevolking. Hoe dat proces tot stand kwam, en of er een lange-termijn visie achter stak, of dat het uiteindelijk 'marktwerking' was, in een globale 'markt' die op elk niveau corrupt is door grootschalige manipulatie en doortrapte leugens, is iets voor historici. Maar we zitten er wel mee opgescheept. 

 

Nadat CNN een 'rapport' van 35 pagina's aanhaalde, wat 'Buzzfeed' volledig publiceerde, dat blijkbaar is opgenomen in het 'geheime rapport' van de Amerikaanse veiligheidsdiensten waar de 'Legacy Media' mee weglopen, als bewijs voor Russische infiltratie in de gelederen rond Trump, die daardoor chantabel zou zijn, brachten alle zenders en kranten het als 'nieuws'. Trump zou twee prostituees in het bed waar Obama en zijn vrouw de nacht doorbrachten, op elkaar hebben laten urineren. Het verhaal zou echter een 'hoax' zijn. Een grap van iemand met een tamelijk donker gevoel voor humor. En het valt niet te verifiëren of dat verzonnen verhaal daadwerkelijk voor zoete koek is geslikt door de Amerikaanse Veiligheidsdiensten, omdat het zou zijn opgenomen in de 'Geheime' bijlage, waar alleen CNN van mag weten wat er in staat, om dat dan via obscure kanalen te kunnen 'lekken'. 

 

U begrijpt dat de geloofwaardigheid van dat hele 'rapport' van die 'Veiligheidsdiensten' met elke nieuwe dag verder in het geding komt. En als Obama zich door dit soort verhalen het hoofd op hol heeft laten brengen, is het ook wel begrijpelijk dat hij niks voor elkaar heeft kunnen krijgen tijdens zijn acht jaar in het 'Witte Huis', waarin hij meer 'klokkenluiders' die écht iets te melden hadden liet opsluiten, dan alle presidenten voor hem. Met een natte vinger te lijmen om de realiteit te laten voor wat die is, en in het sprookjesbos te verdwalen. 

 

Commentatoren die zien hoe de 'Legacy Media', aan de hand van de 'Veiligheidsdiensten', en Obama, afglijden richting het zwarte gat van de irrelevantie, houden de gangmakers voor dat als je in een diep gat zit, je moet ophouden met graven. Dat lijkt gezond advies, gelet op de stroom flauwekul die nu boven komt. Maar als waar is wat de niet bijzonder diplomatieke, en vaak wel érg 'op de man' spelende Alex Jones beweert, dat de organisaties die het Hillary moeilijk hebben gemaakt over nog véél meer, totaal vernietigend bewijs beschikken over de rol die 'Washington' heeft gespeeld onder Obama, dan kun je je voorstellen dat hun fanatieke pogingen om oorlog met Rusland te forceren, wanhoopspogingen zijn om het vege lijf te redden. (VIDEO)

 

Er is zelfs in de 'Legacy Wereld' niemand die nog beweert dat wat Wikileaks en andere 'hackers' in de publiciteit hebben gebracht onwaar is. Het materiaal is ondubbelzinnig authentiek. In tegenstelling tot de 'losse flodders' van de 'Veiligheidsdiensten', Obama en de Clinton-clan. Het maakt verschil of je verwijst naar emails die authentiek zijn, maar waarvan je de herkomst niet prijs wilt geven, om je bronnen te beschermen, of dat je vage roddels van een forum, of uit een particulier rapport plukt, van commercieel werkende ex-geheim agent die al meer dan een jaar Trump probeert onderuit te schoffelen, dat in een 'geheime bijlage' verwerkt zonder het verhaal na te trekken, en daardoor van autoriteit voorziet die volkomen ongepast is. Om het vervolgens te 'lekken' naar bevriende 'hoeralisten'. En ook hier is het weer de eeuwige McCain die een sleutelrol vervult

 

In een redactioneel commentaar ter begeleiding van de desinformatie die de krant met scheppen tegelijk over haar lezers uitstrooit, vraagt de redactie van NRC haar lezers om hun 'gezonde verstand te gebruiken als wilde verhalen in kranten' verschijnen. Dat lijkt mij een goed advies. Iemand moet die clowns afstoppen, voor het uit de hand loopt! Niet fysiek. Maar met feiten en argumenten via andere platforms dan de 'kranten', die blijkbaar niet langer mogen schrijven wat ze willen. Zo begrijpt u die oproep toch ook? Als een verzetsdaad van een wanhopige redacteur?

 

PS: Dat 'hoernalisten' is niet echt mijn gewoonte, maar hoe moet je die lui anders noemen? Ze halen de hele professie onderuit, en zijn er nog trots op ook!

 

Draai

January 11, 2017

De komiek die in Italië het verzet tegen de 'gevestigde orde' leidde, Beppe Grillo, is van zijn geloof gevallen.

 

Hij stelde zijn volgelingen in de 'Vijf Sterren Beweging' voor om UKIP als partner in het Europese parlement te laten vallen, en over te stappen naar 'Team Verhofstadt'. De vleesgeworden 'Mr. Europe', die samen met Frans Timmermans, en 'Team Nuland', in Kiev de coup tegen de democratisch gekozen president voorbereidde, om Rusland een loer te draaien, en daarna niet meer omkeek. Voor Verhofstadt, die ambities heeft voorzitter van het Europarlement te worden, was het een buitenkansje. 

 

Helaas voor Grillo en Verhofstadt waren de 'liberale' partners van de Belg in het 'ALDE'-netwerk, dat een tegenhanger is van de conservatieven en de socialisten in het Europarlement, er niet van gecharmeerd. De standpunten zouden  ver uit elkaar liggen. Mij komt dat voor als het eufemisme van de nog jonge eeuw. Maar het komt wel steeds vaker voor dat politici die elkaar het ene moment voor 'rotte vis' uitmaken, elkaar het volgende moment snikkend in de armen vallen. 

 

In een wat verder verleden kon je dat niet maken. Kiezers pikten het niet. Maar sinds iedereen bijna permanent zwabbert, en zonder ideologische 'punt op de horizon' vrij is om de meest onzinnige wensen met elkaar te verbinden als ideaal, regeert de 'waan-van-de-dag' soeverein. Liefst 79% van de aanhang van Grillo steunde de overstap. Die de 'Vijf Sterren Beweging' tussen de wal en het schip deden belanden.

 

Dramatische gedaanteveranderingen zijn soms verklaarbaar als een concessie. Zoals bij Tsipras, die brak met zijn minister van economische zaken Varoufakis, en een deal sloot met 'Brussel' om een 'Grexit' te voorkomen. Dat verbaasde velen, maar Tsipras had altijd gezegd dat hij wilde bereiken dat Griekenland, na een schuldensanering, binnen de EU een nieuwe kans zou krijgen. Dat is toch anders dan wat Grillo hier nu flikt. Al is die 'Vijf Sterren Beweging' ook maar een bijeen geraapt zooitje zonder duidelijke visie op de toekomst van Italië. Maar voor mijn gevoel ligt dit toch dichter bij zo'n draai als PVV-er Van Doorn maakte, toen hij zich bekeerde tot de Islam, en overstapte naar de 'Partij van de Eenheid'. 

 

Hoe lastig het is om van een verzameling populaire ingevingen een politiek programma te maken, en er mensen bij te zoeken die dat programma integer uit willen voeren, ervaart nu ook Donald Trump. Nog voor hij goed en wel benoemd is, zijn er 'koekoekskinderen' die bij nader inzien toch meer hebben met het 'establishment', dan met het beleid dat de aankomende president voorstaat. En dat kan nog tot aardig wat wrijving aanleiding geven! Vooral op het gebied van de buitenlandse politiek.

 

Kenmerkend voor de 'populisten' is dat ze weinig op hebben met buitenlandse politiek, en vrede hebben met een wereld die is opgedeeld in soevereine staten die handel met elkaar drijven, en zich niet met de buurman bemoeien, zolang hij 'ons' met rust laat. Terwijl 'Washington' en 'Brussel' weinig op hebben met het wel en wee van de burgers, die men ziet als 'belastingbetalers', die je te vriend kunt houden door net te doen alsof je hun vreemde gewoonten en 'lifestyle'-keuzes serieus neemt.  Maar hun 'focus' ligt op het veroveren van andere landen. Als er dan mensen langskomen die zeggen: 'Zullen we, na vijftien jaar oorlog, een keer vrede proberen?', schrikken ze zich een ongeluk! Hoe moet dat dan met de wapenfabrikanten?

 

Vooralsnog hoeven ze van die 'populisten' geen serieuze weerstand te verwachten. Ze zijn met een minimum aan inspanning uit elkaar te spelen, zoals Grillo, Syriza in Griekenland, de PVV in Nederland, en UKIP in het Verenigde Koninkrijk al bewezen. Je kucht een keer, en ze liggen in scheiding. Of ze duiken met die 'foute' buurman/buurvouw in bed. Hormonen. Daar hebben ze in het keurig op 'lifestyle' ingedeelde, politiek correcte, therapeutisch gestuurde, platgespoten kamp minder moeite mee. Vrienden van mij gaan meelopen met een wereldwijde demonstratie 'Voor Vrouwen', die eigenlijk een 'anti-Trump' demonstratie is. Daar moet je bij zijn als je 'progressief' bent. Kennelijk. 

 

Dat een meerderheid van de blanke vrouwen, en een groot deel van de niet-blanke vrouwen, op Trump stemden, is voor de meeste 'progressieve' commentatoren een heus mysterie. Maar wellicht heeft de 'foute' Fred Reed er toch meer kijk op dan het gros van zijn collega's. En dat mag niet leuk zijn als je je veilig voelt in je 'lifestyle'-groep, waar je als 'voorpost van de beschaving' wordt beschouwd. Maar er zijn nou eenmaal ook mensen die zo'n 'theekransje' eerder het summum van decadentie vinden, en het toppunt van wereldvreemdheid, in een omgeving die met iedere nieuwe dag zeker niet veiliger wordt voor vrouwen. Typisch ook nog door toedoen van mensen die het beleid van 'Washington' en 'Brussel' bewieroken, en denken dat je alles op kunt lossen met goede 'campagnes'. En 'Foei!' roepen als het uit de hand loopt. 

 

Waar ze in 'rechts-populistische'-kring de strijd aan willen binden met 'Moslims', 'Negers', en in sommige gevallen 'Joden', stelt het 'establishment' voor om de 'Russen' op hun bek te slaan. Voodoo. De creatie van een vijand 'buiten', om de interne chaos de baas te worden. En met elke 'draai' van een politicus wordt de chaos groter, en raken de oplossingen van de problemen die wél werken verder buiten bereik. Met, zoals ik eerder al schreef, de consequentie dat je uiteindelijk niet meer ontkomt aan 'Duterte-oplossingen'. Ook een clown. Het is mij een gruwel.

View older posts »