Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Toeschouwers

We zijn geen van allen nog belangeloze toeschouwers sinds ‘Covid’ en ‘Oekraïne’.

 

Ieder van ons heeft direct belang bij dat wat er gebeurt in de wereld. Mijn stelling hier is dat u niet de enige bent die machteloos toekijkt, niet bij machte iets te veranderen, maar dat zelfs de mensen waarvan wij denken dat ze de macht hebben om de knop om te zetten, datzelfde gevoel hebben. ‘It is out of my hands’. Dat is niet zo. Die mensen op die posities kunnen wel degelijk voorkomen dat het nog verder uit de klauw giert, maar het zou vereisen dat ze de realiteit onder ogen zouden moeten komen, en dat is teveel gevraagd. 

 

De realiteit is complex, maar die staat een resolutie niet in de weg. Wat ons opbreekt, dat zijn de vele, vele leugens op weg naar dit moment. Leugens en onachtzaamheid. Ontwikkelingen en keuzes waarvan degenen die er verantwoordelijk voor waren wisten dat ze in strijd waren met wat er van hen werd verwacht, maar het eigenbelang prevaleerde, in de veronderstelling dat de geschiedschrijvers het hen zouden vergeven. ‘De tijd heelt alle wonden’. Of, zoals Tony Blair opmerkte toen de leugens over ‘Weapons of Mass Destruction’ in Irak open en bloot op tafel lagen, en helder was dat Bush en Blair steeds ook geweten hebben dat ze stonden te liegen alsof het gedrukt stond, dacht hij dat de geschiedenis hem in het gelijk zou stellen. Dat hij ermee weg zou komen, omdat het een ‘leugen om bestwil’ was. Niet zijn eerste, en al helemaal niet zijn laatste. Zijn hele leven is één grote, langgerekte leugen. Fictie.

 

Hoe een leugen doorwerkt is vooraf niet te voorspellen. Degene die bedrogen werd kan zich wreken. Degene die bedrogen werd kan zich neerleggen bij dat bedrog, omdat wraak alleen maar meer misère met zich meebrengt. Of degene die bedrogen werd kan afstand nemen van de leugenaar, en voortaan ‘bot’ zeggen waar het op staat. Zoals Lavrov, die in een interview met een Italiaanse krant niet langer ‘mooi weer’ wenste te spelen, en zei: ‘I could be wrong, but Hitler, too, had Jewish blood in him. This means absolutely nothing. Wise Jewish people say the most ardent anti-Semites are usually Jews. Every family has a black sheep, as we like to say.In hoeverre die leugen over die ‘WMD’s’ destijds verantwoordelijk is voor de ontknoping waar we nu getuige van zijn valt niet met grote nauwkeurigheid vast te stellen, ook omdat het nou niet bepaald de enige ‘Grote Leugen’ uit die periode was. En er daarna nog vele zijn gevolgd. Aangevuld door een weelde aan kleinere, ‘lokale’ leugens, en ‘bagage’ uit het verleden, zoals dat waar Lavrov aan refereert. Ik heb het nadrukkelijk niet over verschillende interpretaties van de complexe realiteit, maar over de welbewuste leugens, en onderdrukte aspecten van de realiteit die mensen met macht doelbewust uit beeld hielden om ons te misleiden. 

 

Op enig moment wordt de leugenaar zelf ook toeschouwer. De fictie ontrafelt voor zijn of haar eigen ogen, en hij of zij kan geen leugen meer bedenken om de realiteit aan het zicht te onttrekken. Ineens blijkt alles met alles verbonden op een wijze die gehakt maakt van het beeld dat men heeft opgeroepen. Elke keuze op weg naar dat moment waarop de realiteit uitbreekt, en zich niet langer laat knechten, blijkt ‘onhandig’ te zijn geweest, en schade te hebben toegebracht aan de gereedschapskist waarmee men bouwt, en verbouwt, om de toekomst veilig te stellen. Een oorlog waar men doelbewust naartoe heeft gewerkt breekt uit, maar wat binnen de leugenachtige wereld die men koesterde, en die men afsloot voor mensen die een ‘man een man, en een paard een paard’ noemen, werkte als een zonnetje, conform het model dat men bouwde om een uitkomst te kunnen voorspellen, blijkt in de realiteit een catastrofe. 

 

Toeschouwers zoals u en ik, zitten niet op dezelfde pagina. Naast de mensen die halsstarrig weigerden de leugens te substitueren voor wat men waarnam, wist, of kon afleiden uit verifieerbare informatie uit betrouwbare bronnen, waren er de mensen die machteloos de schouders ophaalden en verder geen moeite deden om de leugenaars te ontmaskeren, ook al omdat ze er zelf niet onmiddellijk slechter van werden. En tot slot zijn er de mensen die begrepen dat het allemaal één ‘Grote Leugen’ was, maar die meenden dat het allemaal voor onze eigen bestwil was, nodig om weerstanden te overwinnen van mensen die ‘conservatief’ vasthielden aan de realiteit van het moment, terwijl een ‘Andere Wereld’ (™) niet langer op zich liet wachten. 

 

We kunnen niet weten wat de leugenaar als eindresultaat voor ogen staat, en of, als de realistische consequenties zich openbaren, het hem of haar vervult met tevredenheid. Voorzagen Bush en Blair wat de uitkomst zou zijn van hun oorlog in en tegen Irak? Ik heb oprecht geen idee, want als iemand bereid is te liegen over de aanleiding, waarom zou diegene dan niet liegen over wat hij of zij hoopte te bereiken? Waarom zouden Bush en Blair spijt hebben van de chaos, de miljoenen doden, en IS? Dat ze die consequenties toeschrijven aan anderen overtuigt niet. ‘Ja, het was gelogen, maar ik had ‘Goede Bedoelingen’’ hoeft helemaal niet waar te zijn. Ze zijn er persoonlijk niet slechter van geworden. Althans, in materialistische zin. En in morele en ethische zin waren ze al niet meer te redden. Ik mag toch hopen dat niemand die hun lange lijst met leugens overziet hen spontaan een aureool toekent, omdat ze een zegen waren voor de mensheid? Er zullen mensen zijn die volhouden dat het weliswaar schurken waren, maar wel ‘onze’ schurken, en dat de schurken van de ‘anderen(™) per saldo nóg slechter waren. In elk geval voor ‘ons’. 

 

Maar nu valt dus de rekening op de mat, en welk type toeschouwer we ook zijn, ontsnappen aan de realiteit is niet langer een optie. De realisten waar ik mijzelf toe reken waren al steeds bang voor deze uitkomst. Degenen die de leugenaars maar lieten begaan voelen zich bedrogen en verlaten. Degenen die meenden dat al die leugens nodig waren om ons naar een Andere Wereld’ (™) te leiden vallen nu in twee groepen uiteen. Aan de ene kant degenen die zien dat het hele project zoals dat op hun netvlies stond schipbreuk lijdt, omdat ‘Poetin’ roet in het eten gooit. En aan de andere kant degenen die uit waren op deze ontknoping, en die nog wat kolen op het vuur gooien. ‘Branden Kreng!’ Voor die laatste groep waren niet alleen de leugens naar de Andere Wereld’ (™) nuttig en nodig, maar was ook de Andere Wereld’ (™) zoals ze het hun volgelingen hebben voorgesteld gelogen. Chaos, moord en doodslag, hongersnood, destructie, oorlog en wrede excessen waren hun doel. En ze zijn er dichterbij dan ooit. 

 

In eerdere bijdragen vergeleek ik de wereld van de ‘post-realisten’ met de wereld die ‘cult-leiders’ scheppen uit ijle lucht. Met als voorbeelden ‘Jonestown’ in Guyana, en Charles Manson, maar er is uiteraard geen gebrek aan voorbeelden, helaas, en ook de ‘cult’ die Hitler schiep past in het ‘post-realistische’ rijtje. Sommige ‘cult-leiders’ beginnen met nobele, maar verknipte ideeën, om uit te komen in een situatie die ze niet meer beheersen, waarop ze geen andere uitweg meer zien dan het ‘ultieme offer’. Andere ‘cult-leiders’ begonnen al totaal verknipt, en op geen enkel moment hadden ze ooit goede bedoelingen. Die eerste, tragische types, die begonnen met de beste bedoelingen, maar niet van opgeven wisten, zijn uiteindelijk zelf ook toeschouwers. Maar die destructieve psychopaten geloofden hun eigen leugens op geen enkel moment. Of een leugenaar tot de eerste categorie behoort, of tot de laatste, maakt voor het resultaat niet veel verschil. 

 

Het contact met de werkelijkheid niet verliezen, ook al betekent het dat je erkent dat je de controle daardoor uit handen moet geven, omdat geen mens de complexe realiteit in zijn geheel kan overzien, laat staan controleren, vinden veel mensen die onderduiken in de wereld van de leugen, de ‘virtuele’ of ‘spirituele’ wereld, angstaanjagend. Het is de leugen die hen de illusie van controle geeft. Ook als ze erdoor in de kuif worden gepikt, ‘begrijpen’ ze de leugenaar, zolang het geen Charles Manson is. Geen ‘Duivel’. Nou is Manson een vrij extreem voorbeeld omdat hij ‘ongeduldig’ was en te ‘klein’ dacht. Maar veel psychopaten die uit zijn op destructie, genieten van oorlog, moord en doodslag, martelen en onmetelijk lijden, alles afgedekt met leugens, genegeerde afspraken en akkoorden, en met een zorgvuldige planning om uit te komen bij het moment waarop de hele zooi affikt, zien zij nooit de binnenkant van een gevangenis. Ze behouden de controle over hun eigen leven door hele landen onder de bus te flikkeren, en extremisten te bewapenen, waarbij hun critici die de realiteit zien menen te weten waarom die psychopaat zo handelt. Maar vergeet het maar. Het gaat hen niet om de wapenverkoop, de inkomsten uit ‘vaccins’, de controle over de olie, of de ‘Big Reset(™). Branden Kreng!

 

Wat voor type toeschouwer u in deze tijd ook bent, het is in uw eigen belang dat u dat soort types de wind uit de zeilen neemt, door de medemensen te confronteren met de realiteit. En die zelf ook niet uit het oog te verliezen.

Go BackComment