Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Amoreel

Onze 'Westerse' samenleving is in praktische zin 'Amoreel'.

 

'Zonder Moreel Kompas'. Waarbij ik de omschrijving van het woord 'Amoreel' uit de Elfde druk van de Van Dale gebruik, uitgegeven in 1984: 'Zonder morele preoccupatie; Buiten zedelijke overwegingen om handelend of geschiedend', voordat Orwelliaans taalgebruik de begrippen modificeerde. Onze wetten en bestuurlijke praktijk zijn niet langer gestoeld op breed gedeelde opvattingen over 'Goed' en 'Kwaad', maar op de 'Consensus', het 'Gezonde Volksgevoel', de 'Waan van de Dag'. Dat is niet de schuld van iemand, of van een herkenbare groep mensen, al zijn er altijd mensen geweest die streden tegen het keurslijf van de bestaande normen en waarden. Idealisten die meenden dat we beter af zouden zijn als we mensen volledig vrij zouden laten, en immorele lieden die aan de kant van het 'Kwaad' opereerden omdat het lucratief was.

 

In de westerse wereld zijn er volop mensen die voor zichzelf vasthouden aan zekere tradities, die de 'vertaling' zijn van de normen en waarden die door de eeuwen heen werden overgedragen van de ouders op de kinderen, met bescheiden mogelijkheden om die normen en waarden te amenderen. De overheden in ons deel van de wereld, de juristen, de bankiers en andere representanten van het 'Financieel Kapitalisme' zijn er niet van gediend. Ze liegen, bedriegen, 'nudgen', pretenderen, manipuleren terwijl ze het bereik van die tradities met de grond gelijk maken. We hebben daar nadrukkelijk niet te maken met idealisten die in alle openheid pleiten voor meer ruimte voor een 'volwassen' benadering en minder 'betutteling'. Of voor het heroverwegen van bepaalde tradities die niet langer passen bij deze tijd. Sterker nog, veelal afficheren ze zich als voorvechters van 'Europese Tradities', omdat ze beseffen dat een ruime meerderheid van de bevolking zekerheid wil waar het kwesties van 'Leven en Dood' betreft. Vraag die 'Amorele' bestuurlijke laag echter niet om te specificeren wat die 'Europese Tradities' dan zijn, want dan praten ze je naar de mond, terwijl ze achter je rug om anderen iets héél anders vertellen. 

 

'Amoreel' past bij 'Unipolair', bij 'Globalistisch', bij 'Financieel Kapitalistisch', bij 'Geld en Macht'. En nogmaals, 'Amoreel' is niet een recent fenomeen. Noch is er één universeel geldige definitie van 'Goed' en 'Kwaad' die veruit superieur is aan de andere cultureel bepaalde normen en waarden. 'Multipolair' als tegenhanger van 'Unipolair' is in zoverre lastig in beeld te brengen, dat ook landen met een herkenbare traditie niet homogeen zijn. Hoe verkoop je het idee dat een constellatie van landen met verschillende culturen wél kan werken, en voorspoed, vrede en veiligheid kan brengen in de wereld, terwijl 'Multiculti' met een 'Amorele' supervisie vanuit machtige instituten als de 'Verenigde Naties', de 'EU', de NAVO of het 'World Economic Forum' gedoemd is? 

 

'Open Grenzen' is een stokpaardje van de 'Globalistische Prutsers' die 'Amoreel' zichzelf verrijken en macht verwerven. Rijkdom en macht die ze niet aanwenden om bepaalde doelen te bereiken die binnen een gedeeld ideaal vallen. Leslie Wexner, die Jeffrey Epstein hielp om zijn eigen imperium op te zetten, terwijl hij zelf ook steeds rijker en machtiger werd door wat Epstein voor hem deed, beschreef de drijvende kracht achter zijn succes als een 'bezetenheid'. In interviews stelde hij dat hij worstelde met een 'Dybbuk', een Joodse term voor een demonische kant van zijn persoonlijkheid die hem aanzette tot het verwerven van meer geld (bezit) en macht, terwijl zijn 'Goede Ik' zich verzette, wat vergelijkbaar is met 'Yin' en 'Yang', tot op zekere hoogte, of beschrijvingen van de hersenen met hun 'Linker' en 'Rechter' hersenhelft. 'Goed' en 'Kwaad' in één en dezelfde persoon. Of kijk naar Charles Manson die stelde zowel 'God' als de 'Duivel' te zijn. 'Amoreel'. Naar believen uit het ene, danwel uit het andere vaatje kunnen tappen, zonder dat een 'Moreel Kompas' richting geeft aan het denken, en het de interne conflicten oplost ten bate van het collectief welbevinden. 

 

'Open Grenzen', 'Chaos', 'Vulture Capitalism', en de 'Vrijheid' om te doen en te laten wat je hedonistische lust je ingeeft, waarbij individuele bevrediging binnen de mogelijkheden van het moment slechts wordt gecontroleerd door 'Sluw', en niet door 'Verstandig', waar 'Sluw' staat voor het vermijden van (toekomstige) onaangename consequenties van het 'Buiten zedelijke overwegingen om handelen', is parasitair en destructief. Geef die mensen de sleutels van het land, en je weet niet waar je blijft.

Go Back

Comment